Akty Prawne

 • Data dodania: 06.04.2010

  Zmiana rozporządzenia MPiPS w sprawie ZFRON

  ROZPORZĄDZENIEMINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)z dnia 30 marca 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Data dodania: 06.04.2010

  Dla ubiegających się o pomoc de minimis

  ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.) Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r....

 • Data dodania: 16.03.2010

  Ważne dla pracodawców z otwartego rynku pracy

  W Dzienniku Ustaw z 16 marca 2010 r. Nr 40 poz. 223 opublikowano ustawę z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji. Pozostawia ona obowiązek przystosowania przez pracodawcę z otwartego rynku pracy stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, likwiduje natomiast konieczność...

 • Data dodania: 15.03.2010

  Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie jest kosztem

  Kwestia zaliczenia w koszty uzyskania przychodu kwot uzyskiwanych przez prowadzących ZPCh i ZAZ z tytułu zwolnień podatkowych, tj. podatku od nieruchomości oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, była na przestrzeni ostatnich kilku lat przedmiotem licznych, często odmiennych, interpretacji organów skarbowych...

 • Data dodania: 18.01.2010

  Nowe rozporządzenie dotyczące dofinansowań

    15 stycznia 2010 r. minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w srawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 14.01.2010

  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

  Rada Unii Europejskiej przyjęła 26 listopada 2009 roku tekst decyzji (dostępnej pod adresem http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st15/st15540.pl09.pdf), która otwiera drogę do formalnego zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską, będącą organizacją integracji regionalnej, Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, zgodnie z...

 • Data dodania: 08.07.2009

  Zmiana rozporządzenia dotycząca ZFRON

  17 czerwca minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które zostało opublikowane w Dz.U. nr 107, poz. 891 z dnia 7.07.2009 r. Wejdzie ono w życie 21.07.2009 r. Data publikacji: 8.07.2009 r.

 • Data dodania: 01.07.2009

  Nowe rozporządzenie MPiPS dotyczące art. 26 ust. 9 ustawy o rehabilitacji

  30 czerwca minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Realizuje ono delegację zawartą w art. 26 ust. 9 ustawy o rehabilitacji określając m.in. tryb i sposób postępowania w sprawach dotyczących zwrtou ze środków PFRON kosztów...

 • Data dodania: 08.05.2009

  Długo oczekiwane rozporządzenie w sprawie dodatkowych kosztów podpisane

  22 kwietnia minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON. Wchodzi ono w życie z dniem ogłoszenia, a obowiązywać będzie do 30 czerwca 2014 roku. Data publikacji: 8.05.2009 r.  

 • Data dodania: 26.02.2009

  Jednolity tekst ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku

  Jednolity tekst ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku opracowany w KIG-R. pobierz


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.