Akty Prawne

 • Data dodania: 18.01.2010

  Nowe rozporządzenie dotyczące dofinansowań

    15 stycznia 2010 r. minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w srawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 14.01.2010

  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

  Rada Unii Europejskiej przyjęła 26 listopada 2009 roku tekst decyzji (dostępnej pod adresem http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st15/st15540.pl09.pdf), która otwiera drogę do formalnego zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską, będącą organizacją integracji regionalnej, Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, zgodnie z...

 • Data dodania: 08.07.2009

  Zmiana rozporządzenia dotycząca ZFRON

  17 czerwca minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które zostało opublikowane w Dz.U. nr 107, poz. 891 z dnia 7.07.2009 r. Wejdzie ono w życie 21.07.2009 r. Data publikacji: 8.07.2009 r.

 • Data dodania: 01.07.2009

  Nowe rozporządzenie MPiPS dotyczące art. 26 ust. 9 ustawy o rehabilitacji

  30 czerwca minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Realizuje ono delegację zawartą w art. 26 ust. 9 ustawy o rehabilitacji określając m.in. tryb i sposób postępowania w sprawach dotyczących zwrtou ze środków PFRON kosztów...

 • Data dodania: 08.05.2009

  Długo oczekiwane rozporządzenie w sprawie dodatkowych kosztów podpisane

  22 kwietnia minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON. Wchodzi ono w życie z dniem ogłoszenia, a obowiązywać będzie do 30 czerwca 2014 roku. Data publikacji: 8.05.2009 r.  

 • Data dodania: 26.02.2009

  Jednolity tekst ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku

  Jednolity tekst ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku opracowany w KIG-R. pobierz

 • Data dodania: 09.02.2009

  Komunikat KE z dn. 22.01.2009 r.

  Komisja Europejska do 500 tys. euro podniosła kwotę dopuszczalnej pomocy publicznej. W Dz.Urz. UE C16/1 z 22.01.2009 r. ukazał się dokument przyjęty przez Komisję Europejską – Komunikat – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego.   Data...

 • Data dodania: 05.09.2008

  Niepotrzebne zaświadczenie?

  Od stycznia tego roku PFRON dofinansowuje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom zobowiązanym do opłacania składek na ubezpieczenia za niepełnosprawnych domowników.

 • Data dodania: 20.08.2008

  PFRON nie wyjaśni przepisów o wsparciu

  Jeśli przedsiębiorca będzie miał wątpliwości dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych, to nie rozwieje ich Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 12.08.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

  uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) pobierz


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.