Akty Prawne

 • Data dodania: 01.07.2009

  Nowe rozporządzenie MPiPS dotyczące art. 26 ust. 9 ustawy o rehabilitacji

  30 czerwca minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Realizuje ono delegację zawartą w art. 26 ust. 9 ustawy o rehabilitacji określając m.in. tryb i sposób postępowania w sprawach dotyczących zwrtou ze środków PFRON kosztów...

 • Data dodania: 08.05.2009

  Długo oczekiwane rozporządzenie w sprawie dodatkowych kosztów podpisane

  22 kwietnia minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON. Wchodzi ono w życie z dniem ogłoszenia, a obowiązywać będzie do 30 czerwca 2014 roku. Data publikacji: 8.05.2009 r.  

 • Data dodania: 26.02.2009

  Jednolity tekst ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku

  Jednolity tekst ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku opracowany w KIG-R. pobierz

 • Data dodania: 09.02.2009

  Komunikat KE z dn. 22.01.2009 r.

  Komisja Europejska do 500 tys. euro podniosła kwotę dopuszczalnej pomocy publicznej. W Dz.Urz. UE C16/1 z 22.01.2009 r. ukazał się dokument przyjęty przez Komisję Europejską – Komunikat – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego.   Data...

 • Data dodania: 05.09.2008

  Niepotrzebne zaświadczenie?

  Od stycznia tego roku PFRON dofinansowuje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom zobowiązanym do opłacania składek na ubezpieczenia za niepełnosprawnych domowników.

 • Data dodania: 20.08.2008

  PFRON nie wyjaśni przepisów o wsparciu

  Jeśli przedsiębiorca będzie miał wątpliwości dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych, to nie rozwieje ich Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 12.08.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

  uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) pobierz

 • Data dodania: 06.08.2008

  Firmy nie będą rozliczać się co roku z PFRON

  Pracodawcy otrzymają łącznie zwrot kosztów wynagrodzenia i składek niepełnosprawnego pracownika. W zależności od stopnia niepełnosprawności dofinansowanie wyniesie od 60 proc. do 160 proc. minimalnej płacy. Pracodawcom z chronionego i otwartego rynku pracy będzie przysługiwała taka sama pomoc.

 • Data dodania: 21.07.2008

  PFRON będzie zwracać koszt opieki nad dzieckiem

  KE przyjęła właśnie rozporządzenie dotyczące m.in. niepełnosprawnych, które Polska musi wdrożyć do końca tego roku. Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych otrzymają zwrot maksymalnie 75 proc. kosztów ich zatrudnienia. PFRON może refundować nie tylko wynagrodzenia i składki do ZUS, ale także koszty opieki nad dzieckiem niepełnosprawnego.

 • Data dodania: 21.07.2008

  Żona opiekująca się niepełnosprawnym mężem otrzyma świadczenie pielęgnacyjne

  Osoba opiekująca się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny będzie mieć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Do tej pory prawo do niego miały tylko osoby opiekujące się dziećmi.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.