Data dodania: 13.12.2016

Sprawozdania finansowe za 2016 r. od 1 stycznia 2017 r. przesyłamy do oddziałów PFRON

PFRON informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji oddziałów PFRON zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 r prosimy o przesyłanie sprawozdań finansowych za 2016 r. lub oświadczeń o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych do oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla Państwa siedziby.
W przypadku przekazania sprawozdania finansowego za 2016 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego" do Biura PFRON w Warszawie, dokumenty zostaną przekierowane wg właściwości.

Gdzie przesyłać sprawozdania finansowe oraz „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego"?
Szczegóły dotyczące danych adresowych.

Kto ma obowiązek?
Obowiązek przedstawiania podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdań finansowych wynikający z ww. rozporządzenia dotyczy jedynie średnich i dużych przedsiębiorstw (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 2 lub 3).

Kogo obowiązek nie dotyczy?
Obowiązek przedstawiania podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdań finansowych wynikający z ww. rozporządzenia nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorstw (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 0 lub 1) oraz pracodawców niebędących przedsiębiorcami (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 4).

Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (tj. składający wnioski Wn-U-G/Wn-U-A) nie są zobowiązani do składania sprawozdania finansowego za 2016 r. ani oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzania.

Info: PFRON

Data publikacji: 13.12.2016 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON