Data dodania: 20.12.2016

Zakłady pracy chronionej nie zapłacą Funduszowi kar?

19 grudnia Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął spór między ZPCH a PFRON. Spór dotyczył terminu wpłat na konto zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) części pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

NSA opowiedział się po stronie zakładów pracy chronionej, uznając że termin siedmiu dni na przekazanie zaliczek na konto ZFRON powinien być liczony od ostatniego dnia, w którym środki te należało wpłacić do urzędu skarbowego, czyli najpóźniej 27. dnia kolejnego miesiąca (zobacz: komunikat o uchwale NSA z 19 grudnia 2016 roku).

Co to oznacza w praktyce? Dzięki uchwale setki ZPCh, wobec których toczą się postępowania, nie będą zmuszone płacić kar za nieterminowe wpłacenie zaliczek na PIT. W grę wchodzą miliony złotych, ponieważ część pracodawców przez lata wpłacała pieniądze – zdaniem Funduszu – po terminie. PFRON wymagał bowiem, aby środki te były przekazywane w ciągu 7 dni od zapłaty pracownikowi pensji. Pracodawcy tymczasem wpłacali je do 27. dnia następnego miesiąca. Za różnicę w interpretacji przepisów przedsiębiorcy karani byli sankcją w wysokości 30 proc. przekazanych środków.

Niejasne przepisy przyczyną sporu
Spór między zakładami pracy chronionej a PFRON wynikał z niejasnych przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zgodnie z ustawą pracodawcy powinni przekazywać zaliczki na konto ZFRON w ciągu 7 dni od uzyskania środków. W ustawie brakowało jednak definicji „dnia uzyskania środków". PFRON – posiłkując się wyrokiem jednego z wojewódzkich sądów administracyjnych – uznał więc, że dniem tym jest dzień, w którym pracodawca wypłacił pracownikowi pensję i od tego właśnie dnia pracodawca ma 7 dni na wpłatę zaliczki na podatek.

Odmiennego zdania były inne wojewódzkie sądy administracyjne. Rozbieżny wyrok w tej kwestii wydał także NSA, dlatego sprawa trafiła do rozstrzygnięcia przez siedmioosobowy skład.

Od 1 lipca 2016 roku przepisy w tej kwestii zostały sprecyzowane i w tej chwili jasno z nich wynika, że dniem uzyskania środków jest dzień, w którym pracodawca wypłaca pracownikom pensje.
Iza Rutkowska (WatchDogPfron)

Od redakcji NS
Wyrok siedmiu sędziów NSA nie stanowi jednak podstawy do wznowienia procesów sądowych, w których orzeczono konieczność wniesienia sanacyjnej opłaty do PFRON. Jeśli zapadły w nich prawomocne wyroki są one obowiązujące.

Sukces w walce z biurokratycznymi absurdami w sprawie kar dla pracodawców osób niepełnosprawnych
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 grudnia 2016 roku zlikwidował jeden z absurdów w działalności PFRON dotyczący kar za nieterminowe przekazywanie środków ZFRON na konto bankowe przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Jest to znaczący, ale zarazem smutny sukces w walce z myśleniem urzędników PFRON i BON w zakresie relacji z pracodawcami osób niepełnosprawnych.

Smutny, ponieważ pokazuje jak bardzo dogmatyczne nastawienie do pracodawców dominuje wśród „przyjaznego" przedsiębiorcom aparatu państwowego, a także jak słabe i mało skuteczne są działania organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych na rzecz ochrony swoich członków przed rażąco niesprawiedliwym traktowaniem ich przez nasze państwo. Horrendalne kary dla pracodawców osób niepełnosprawnych za najbłahsze nawet przewinienia stały się za kadencji poprzednich władz ulubioną metodą wymuszania na pracodawcach wymyślonych przez urzędników, często absurdalnych i nieżyciowych zasad i reguł postępowania.

Wyrok NSA to ważny sukces środowiska, ale każdy pracodawca osób niepełnosprawnych zdaje sobie doskonale sprawę, że podobnie absurdalnych przepisów i towarzyszących i horrendalnych kar jest w naszym prawie całe mnóstwo. Prawdziwym sukcesem wszystkich (państwa, PFRON, pracodawców i ich organizacji, a także tracących miejsca pracy osób niepełnosprawnych) będzie rozpoczęcie szybkiego procesu zmian prawa mających na celu stworzenie systemu prawnego pozbawionego opresyjnych elementów w postaci kar i bezsensownych sankcji.

Największym sukcesem PFRON byłoby zwrócenie niesłusznie pobranych kar pieniężnych także tym, którzy ze względów proceduralnych nie mają możliwości odzyskania niesłusznie wyegzekwowanych kar. Byłby to wspaniały gest nowej władzy. Mocny dowód na nowy antybiurokratyczny kurs nowych władz Funduszu.
Panie Prezesie, jest historyczna szansa na charyzmatyczny gest.
Marek Łukomski (WatchDogPfron)
Data publikacji: 20.12.2016 r


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON