Data dodania: 02.02.2017

„Aktywny samorząd" w 2017 roku

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2017 roku.

Informacja dla realizatorów programu
Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych na realizację programu, Fundusz będzie przyjmował do 28 lutego 2017 r.
Formularz wystąpienia (doc 111 KB)
Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy realizatorem programu i PFRON (aneks) mija 28 kwietnia 2017 r.

Informacja dla wnioskodawców
W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:
· Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
· Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
· Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
· Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
· Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
· Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
· Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
· Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
· w szkole policealnej,
· w kolegium,
· w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy).
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.
2. Modułu II:
· dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
· dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (...)" (pdf, 538,79 KB)
Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl

Info: PFRON, oprac. sza

Data publikacji: 02.02.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON