Data dodania: 15.05.2017

Raport z rocznej działalności PFRON

PFRON przedstawił informację na temat działań, jakie w ostatnich 12 miesiącach zostały podjęte przez tę instytucję. Uznano, że to był niezwykły i trudny czas, w którym udało rozpocząć gruntowne zmiany, które mają doprowadzić do usprawnienia pracy Funduszu i nastawienia na wsparcie osób z niepełnosprawnością.

„Rozpoczęliśmy przekształcanie PFRON w sprawną, nowoczesną instytucję, której głównym zadaniem jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Przekształcamy Fundusz na przyjazny i pomocny osobom niepełnosprawnym, pracodawcom, samorządom i organizacjom pozarządowym. Fundusz ma nowy statut, regulamin organizacyjny, pracy i wynagrodzeń, nową, mniejszą strukturę organizacyjną, mniej kadry kierowniczej, mniejsze zatrudnienie, nowe przyjazne dla osoby niepełnosprawnej oddziały regionalne. Gotowych jest kilkanaście programów wspierających aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych" – czytamy we wstępie do raportu.

1. Programy Funduszu
Zdaniem autorów raportu przyjęte w roku 2016 i 2017 programy dla osób niepełnosprawnych obejmują:
- wprowadzenie zasady szerokich konsultacji społecznych poprzedzających przyjęcie programów,
- monitorowanie, audytowanie i badanie ich skuteczności,
- promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych i promowanie pozytywnych postaw wobec tej grupy osób,
- upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Programy zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

Pilotażowy program „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy" zakłada wprowadzenie 4.193 osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Dofinansowania udzielono 29 projektom na łączną kwotę 24,5 mln zł.
Pilotażowy program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" jest skierowany do instytucji publicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w tych instytucjach powinno się zwiększyć do 2020 r. co najmniej o 2.500. Średnioroczny koszt programu wyniesie 13 mln zł.
pilotażowy program „Absolwent" skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które mają wykształcenie wyższe lub studiują na ostatnim roku. W ramach programu grupa ta otrzymuje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez wsparcie kompleksowe i indywidualne. Wartość programu to średniorocznie 20 mln zł. Program jest realizowany przez szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi. Co roku program obejmie ok. 1.000 osób.
Pilotażowy program „Praca - integracja" ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy – co najmniej o 1000 rocznie. Fundusz obejmuje dofinansowaniem (średniorocznie 12 mln zł) m.in. koszty rekrutacji, uzyskania pożądanych kwalifikacji, zniwelowania barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia (m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienie asystenta lub trenera pracy, dojazd do pracy) czy wykorzystanie innowacyjnych metod utrzymania zatrudnienia, dzięki którym osoba niepełnosprawna może nadal pracować.
Program Partnerski, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych i spółkach Skarbu Państwa. Do 27 kwietnia 2017 r. wynegocjowano i podpisano porozumienia z TVP SA, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Pocztą Polską SA, Bankiem Pocztowym SA, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze"; do końca maja 2017 planowane jest podpisanie porozumienia z ZUS, MSWiA, Komendą Główną Policji, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutem Transportu Samochodowego.

Programy rehabilitacji społecznej
 Konkurs „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym", w ramach zawartych umów wsparciem zostanie objętych blisko 100 tys. osób niepełnosprawnych. Na realizację ponad 350 projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe PFRON przeznaczy ponad 134 mln zł.
Pilotażowy program „Aktywny samorząd" ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Partnerem programu jest samorząd powiatowy. Na realizację programu zaplanowano w 2017 roku 115 mln 780 tys. zł; w jego ramach ok. 50 proc. środków przeznaczanych jest na wsparcie w uzyskaniu przez osoby niepełnosprawne wyższego wykształcenia. Planowane jest objęcie wsparciem ok. 25 tys. osób.
„Program wyrównywania różnic między regionami III" zmierza do zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. W planie finansowym przewidziano na ten cel 50 mln zł. Planowane jest objęcie wsparciem ok. 25 tys. osób.
„Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych", w ramach którego wsparcie mogą otrzymać międzynarodowe imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych organizowane na terenie Polski oraz udzielane jest wsparcie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych imprezach sportowych organizowanych poza granicami Polski. Na realizację programu przeznaczono 1 mln 300 tys. zł;
Program „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami" zmierza do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami osiągany poprzez zintensyfikowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, którym wsparcie uzyskane w programie umożliwi realizację projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, dofinansowanych ze środków europejskich w ramach RPO. Adresatami programu są organizacje pozarządowe. Na realizację programu przeznaczono 1 mln zł.
Konkurs „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych", którego celem jest promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Projekt dotyczy organizacji m.in.: ogólnopolskich imprez kulturalnych lub sportowych oraz ogólnopolskich imprez promujących aktywność społeczną lub zawodową osób niepełnosprawnych, w których impreza finałowa powiązana jest z organizacją cyklu imprez regionalnych;.
Konkurs „Aktywność i wiedza", którego celem jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia i zapewnienie im dostępu do informacji;
 Celem strategicznym programu „Wsparcie inicjatyw" jest promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych. Chodzi m.in. o promocję artystycznych dokonań osób niepełnosprawnych oraz o kreowanie wspólnej, europejskiej polityki promującej inkluzję społeczną tych osób, upowszechniane i rozwijane są dobre praktyki w zakresie problematyki niepełnosprawności. W ramach programu PFRON organizuje konkurs Sztuka Osób Niepełnosprawnych oraz konkurs Otwarte drzwi na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności.

2. Realizacja planu finansowego w 2016 roku
 Wsparciem zostało objętych ponad 885 tys. osób niepełnosprawnych.
 Plan finansowy realizowany był w oparciu o Załącznik do Ustawy Budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r., który zakładał przychody w wysokości 4 mld 618 mln 558 tys. zł, które zostały zrealizowane w 101,87 proc.
 Pozyskane przychody z tytułu wpłat zakładów pracy pochodziły przede wszystkim (ok. 87 proc. przychodów uzyskanych) z wpłat pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników. Ponad 7 proc. uzyskanych przychodów stanowiły wpłaty od państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie wpłaty od prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy są zobowiązani do wpłat na Fundusz, stanowiły ok. 4 proc. uzyskanych przychodów;.

W 2016 r. liczba pracodawców zobowiązanych do wpłat systematycznie spadała. W grudniu 2016 r. zadeklarowało wpłaty na PFRON o ponad 6 proc. pracodawców mniej niż w styczniu 2016 r.;
 Plan finansowy przewidywał wydatki w wysokości 4 mld 842 mln 786 tys. zł i został zrealizowany w 97,47 proc..
Na zadanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przeznaczono 2 mld 985 mln zł.
 Liczba osób niepełnosprawnych zgłoszonych przez wszystkich pracodawców za listopad 2016 r. wynosiła 258.008 osób, co stanowi wzrost o prawie 12 tys. w stosunku do grudnia 2015 r.
 Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie planu finansowego PFRON w 2016 roku.

Plan na rok 2017
 Planowane wsparcie dla 923 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowi wzrost o ok. 40 tys. w stosunku do roku 2016.
Plan finansowy PFRON na 2017 r. przewiduje uzyskanie przychodów w wysokości 4 mld 738 mln zł, w tym z tytułu wpłat pracodawców 3 mld 782 mln zł.
 Wykonanie planu finansowego za I kwartał 2017 r. przedstawia się następująco:
- przychody zrealizowano w wysokości 1.195.913.787,18 zł, tj. 25,42 proc. planu,
- wydatki zrealizowano w wysokości 1.047.555.059,18 zł, tj. 21,46 proc. planu.
 Dane porównawcze za I kwartał 2017 r. do I kwartału 2016 r. dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wykazują tendencję wzrostową (unikalna liczba nr pesel, na które nastąpiła wypłata środków w I kwartale 2017 r. wyniosła 265 tys., co stanowi wzrost o ponad 15 tys. w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego).

3. Zmiany w działalności Funduszu
 Przyjęto nową misję, wizję i wartości Funduszu.
Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
PFRON ma być nowoczesną organizacją publiczną, efektywnie realizującą swoje podstawowe działania oraz inicjującą innowacyjne na skalę polską i europejską projekty, nakierowane na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.
Wartości PFRON:
Profesjonalny
Finansowo efektywny
Rozwiązujący problemy osób niepełnosprawnych
Otwarty na interesariuszy
Nowoczesny

Nowy Statut, który umożliwił zwiększenie efektywności i skuteczności funkcjonowania PFRON.
Raport Otwarcia, stanowiący analizę i ocenę dotychczasowej działalności Funduszu. Wnioski z analizy zostały wdrożone.
Strategia kierunkowa dla PFRON. Zgodnie z jej założeniami przyjęto: Strategię Komunikacji zakładającą budowę nowego modelu komunikacji z otoczeniem Funduszu, Strategię Informatyzacji koncentrującą się na zadaniach związanych z „uwalnianiem" systemów celem ich rozwoju, modernizacji i ujednolicaniu infrastruktury, która ma być wykorzystywana dla wsparcia osób niepełnosprawnych, pracodawców, samorządów etc., Politykę zarządzania kapitałem ludzkim, która określa mechanizmy i kierunki aktywności służące i mające na celu stały wzrost efektywności działania pracowników w realizacji misji Funduszu.
Nowa rola oddziałów Funduszu jako regionalnych koordynatorów wsparcia dla osób niepełnosprawnych; oddziały mają być regionalnym liderem do spraw osób niepełnosprawnych współpracującym z jednostkami samorządu terytorialnego, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi; bezpośrednio obsługują osoby niepełnosprawne i ich rodziny, pracodawców i organizacje pozarządowe.
Nowy Regulamin Organizacyjny i Regulamin Wynagradzania Pracowników PFRON:
- nowa struktura organizacyjna (10 jednostek organizacyjnych zamiast 16),
- zmniejszenie kadry kierowniczej (w kwietniu 2016 r. obejmowała 166 osób, w kwietniu 2017 – 66 osób),
- optymalizacja zatrudnienia – zmniejszenie o 6 proc. (w kwietniu 2016 r. zatrudnionych było 978 osób, w kwietniu 2017 – 922) przy jednoczesnym znaczącym zwiększeniu liczby pracowników bezpośrednio obsługujących osoby niepełnosprawne, pracodawców oraz organizacje pozarządowe,
- wprowadzenie okresowych ocen wszystkich pracowników Funduszu;,
- uchylenie większości spośród 123 zarządzeń prezesa Zarządu (obowiązują 43 zarządzenia w sprawach ogólnych / organizacyjnych),
- integracja zarządzania flotą samochodową, sprzedaż 13 samochodów,
- centralizacja obsługi finansowo-księgowej w Biurze Funduszu,
- wprowadzenie zastępczej obsługi kasowej BGK na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych,
- przejęcie obsługi i rozliczania umów oraz faktur za usługi i zakupy oddziałów (scentralizowano usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątku i mienia PFRON),
- rozpoczęcie wdrażania obsługi elektronicznej korespondencji z urzędami i przesyłanie tytułów wykonawczych w formie elektronicznej, zakupiono podpisy kwalifikowane, zmodyfikowano system informatyczny.
Optymalizacja wynajmowanych nieruchomości.13 marca 2017 r. PFRON podpisał umowę z Polskim Holdingiem Nieruchomości S.A, która przewiduje wynajem dodatkowej powierzchni biurowej i magazynowej. Dzięki umowie zmniejszy się liczba lokalizacji biur Funduszu w Warszawie i zmniejszą się koszty wynajmu.
Poprawa efektywności działania Funduszu, w tym zmniejszenie liczby nierozstrzygniętych postępowań administracyjnych w wyniku zakończenia większej liczby postępowań w stosunku do wszczętych w tym samym okresie. Znaczące zwiększenie terminowości prowadzonych postępowań administracyjnych.
 Ograniczenie kosztów funkcjonowania Biura Funduszu;.
 Działania informacyjno-promocyjne:
- rozpoczęcie prac nad modernizacją systemu infolinii;
- przygotowanie nowej witryny internetowej;
- wydawanie kwartalnika „Niepełnosprawność";
Prowadzenie działalności naukowo-badawczej. Przeprowadzenie badań: „Sytuacja zawodowa absolwentów różnych form edukacji na poziomie wyższym, którzy ukończyli wybrany przez siebie poziom nauki w latach 2013-2015 i korzystali ze wsparcia finansowego PFRON udzielonego w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd", „Ewaluacja wejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy realizowanego w ramach zlecania realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON", „Badanie realizacji przez samorządy powiatowe zadań ustawowych na rzecz osób niepełnosprawnych".

Data publikacji: 15.05.2017 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.