Data dodania: 08.06.2017

Powołano nową Radę Konsultacyjną przy pełnomocniku

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska 7 czerwca wręczyła powołania członkom Krajowej Rady Konsultacyjnej ds Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. W porównaniu do poprzedniego składu znacznie, bo z 7 do 20 osób, wzrósł w niej udział przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy uzyskali w niej głos dominujący.

Każdy z nich musiał mieć poparcie co najmniej 15 organizacji środowiskowych. Oprócz nich w Radzie zasiadają reprezentanci administracji publicznej i samorządowej, a także organizacji pracodawców i związków zawodowych.
Krajowa Rada Konsultacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.
- Mamy w Polsce 5 mln osób niepełnosprawnych. Co ósmy obywatel zmaga się z tym problemem – mówiła podczas posiedzenia inauguracyjnego Rady minister Rafalska. – Dlatego bardzo ważnym zadaniem rządu jest zapewnienie im możliwości pełnego udziału w każdym obszarze życia i pomoc w przełamywaniu licznych barier, na jakie wciąż się natykają.

Podkreśliła, że pilnego udoskonalenia wymaga wprowadzone niemal 26 lat temu narzędzie prawne, czyli pierwsza odrębna ustawa dotycząca praw osób niepełnosprawnych. – Przyświeca nam idea stworzenia systemu komplementarnego wsparcia, budowanego w atmosferze dialogu, dostosowanego do potrzeb i możliwości konkretnej osoby – zapowiedziała minister.

Przypomniała też, że choć w porównaniu z 2015 rokiem, o 1,5 pkt proc. wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosząc 24 proc., a wskaźnik aktywności zawodowej, m.in. dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, osiągnął 27 proc. to wciąż są to wartości niewystarczające.

- Wierzę, że wiedza i doświadczenie nowopowołanych członków Rady wkrótce zaowocuje działaniami, poprawiającymi sytuacje osób niepełnosprawnych w Polsce – podsumowała minister Elżbieta Rafalska.

Podczas posiedzenia ogłoszono też wyniki konkursu na nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłosiło otwarty konkurs. Wpłynęło 19 projektów. Sześć spośród nich, wybranych przez kapitułę konkursu, poddano internetowemu głosowaniu. Wzięło w nim udział ponad 3,7 tys. osób. Zwyciężył projekt krakowskiego grafika Piotra Felszyńskiego.(z projektami można zapoznać się tu. Wybrany projekt jest oznaczony numerem 4).

- Nowa Rada działa w takiej formule, jak konkurs na legitymację – mówił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. – Jest otwarta, wybrana przez środowisko, podejmująca decyzję po szerokich konsultacjach.

Pełny skład VII kadencji Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych
5. przedstawicieli organów administracji publicznej:
Małgorzata Michalska – Ministerstwo Zdrowia,
Elżbieta Neroj – Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Maciej Rosiński – Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Robert Woroniecki – Ministerstwo Finansów,
Michał Wypij – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

5. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego:
Justyna Kocon – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim,
Anna Mieczkowska – członek zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
Józef Kurek – burmistrz Mszczonowa,
Michał Tomczak – Urząd Miasta Poznania,
Ludwik Węgrzyn – starosta bocheński.

7. przedstawicieli organizacji pracodawców i związków zawodowych:
Grażyna Gaj – Forum Związków Zawodowych,
Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
Zofia Żuk – Business Centre Club,
Stanisław Domański – NSZZ Solidarność,
Marek Kowalski – Konfederacja LEWIATAN,
Janusz Piątek – Związek Rzemiosła Polskiego,
Jan Zając – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

20. przedstawicieli organizacji pozarządowych:
Anna Chwałek – Fundacja SYNAPSIS,
Agata Gawska – Fundacja Aktywizacja,
s. Benita Barbara Hadamik – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi,
Natalia Marciniak-Madejska – Stowarzyszenie na TAK,
Alicja Szatkowska – Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
Anna Woźniak-Szymańska – Polski Związek Niewidomych,
Monika Zima-Parjaszewska – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
Ryszard Czosnyka – Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
Robert Jagodziński – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji,
Tomasz Janiszewski – Stowarzyszenie Głuchych w Sanoku „GALICJA",
Marek Kalbarczyk – Fundacja Szansa dla Niewidomych,
Adam Kondzior – Ogólnopolska Organizacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo,
Krzysztof Kotyniewicz – Polski Związek Głuchych,
Grzegorz Kozłowski – Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym,
Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja M&K,
Marek Łukomski – Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej,
Piotr Pawłowski – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
Marcin Piotrkowski – Fundacja Eudajmonia,
Jerzy Szreter – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych,
Aleksander Waszkielewicz – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
Przewodniczącą Krajowej Rady Konsultacyjnej wybrana została w głosowaniu Monika Zima-Parjaszewska.
Info i fot.: MRPiPS, oprac. sza

Data publikacji: 08.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.