Data dodania: 21.06.2017

Konferencja nt. kompetencji, działań i dobrych praktyk Powiatowych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie przedstawicieli Społecznych Powiatowych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych, zorganizowała 20 czerwca Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego.

Zebranych przywitał wicemarszałek Michał Gramatyka: - Pracują państwo nad sprawami, które są bardzo istotne z punktu widzenia województwa. Przyczyniacie się do zaniku zjawiska wykluczenia społecznego, niwelujecie podziały, zasypujecie rowy. W imieniu władz regionu dziękuję za wszelkie działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Rady są organami doradczymi na szczeblu powiatowym w zakresie niepełnosprawności. Do ich kompetencji należy m. in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, realizacji ich praw czy opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tej grupy osób .

Jak wskazała Anna Wandzel, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady: - Jednym z istotnych motywów spotkania było pokazanie szeregu cennych przedsięwzięć, jakie podejmują rady i ich upowszechnienie. Zaliczyć do nich można: diagnozę barier w budynkach użyteczności publicznej, popularyzację zatrudnienia niepełnosprawnych wśród pracodawców, podejmowanie międzysektorowej współpracy na rzecz tworzenia inkluzyjnych rozwiązań w mieście (powiecie), wspieranie tworzenia mieszkań chronionych czy współorganizowanie pomocy indywidualnej.

Jak wynika z wypowiedzi uczestników spotkania (w tym przedstawicieli Powiatowych Rad z Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej, Katowic i Mysłowic) okolicznościami, które sprzyjają efektywnemu działaniu, jest bliskie współdziałanie w samorządzie, ustalenie kilku priorytetowych obszarów działań i konsekwentna ich realizacja.

W opinii zebranych istotne miejsce w działalności rad zajmować będzie tworzenie przyjaznej przestrzeni budowlano-architektonicznej oraz kompleksowe wdrażanie rozwiązań wynikających z konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Zebrani zapoznali się również z aktualnymi programami PFRON. Informacje w tym zakresie przestawił Jan Wroński, dyrektor Oddziału Śląskiego funduszu.

pr, fot. BP Tomasz Żak

Data publikacji: 21.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.