Data dodania: 18.07.2017

Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych wymaga zmiany

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są obecnie analizy możliwych do wprowadzenia zmian w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością, ich rodzin oraz opiekunów.

Rozpatrywane są wszystkie propozycje rozwiązań, szczególnie te, zgłaszane przez środowiska skupiające osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Należy do nich postulat zniesienia dysproporcji w wysokości świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych i opiekunów niepełnosprawnych od dzieciństwa.

Te propozycje, a także kwestia niezrealizowanego przez rząd poprzedniej kadencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13) są głównym przedmiotem prac międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin, który został powołany przez premier Beatę Szydło zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 89 z 29 sierpnia 2016 r.

W skład zespołu, obok przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, weszli m.in. przedstawiciele resortów zdrowia, edukacji i finansów. Zespół, po dokonaniu analizy aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych, przygotuje propozycję kompleksowych rozwiązań, służących poprawie ich sytuacji. W projekcie zostaną uwzględnione postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Prace zakończą się propozycją konkretnych rozwiązań legislacyjnych i systemowych, jednak - na obecnym etapie - nie jest możliwe wskazanie ich zakresu. W tym kontekście warto przypomnieć, że już wprowadzono szereg rozwiązań, mających na celu zwiększenie wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało, obowiązującą od 1 stycznia br., nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Wprowadza ona możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego przez byłych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci podopiecznej osoby z niepełnosprawnością.

Od początku 2017 r. w rodzinach, w których wychowywana jest więcej niż jedna osoba niepełnosprawna, więcej niż jeden opiekun może pobierać świadczenie opiekuńcze z tytułu opieki nad nią. W szczególności, jeśli w jednej rodzinie jest np. dwoje dzieci z niepełnosprawnością, każdy z rodziców może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne z tytułu zakończenia aktywności zawodowej spowodowanego koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

W tym roku zostały również znacznie podwyższone niektóre świadczenia:
· świadczenie pielęgnacyjne - od 1 stycznia 2017 r., w wyniku zastosowania po raz pierwszy waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej, jego wysokość wzrosła o 106 zł, do kwoty 1406 zł,
· minimalna emerytura - od 1 marca 2017 r. waloryzacja emerytur i rent spowodowała wzrost najniższej emerytury o 117,44 zł, co oznacza, że wynosi ona obecnie 1000 zł,
· renta socjalna - od 1 marca 2017 r. została podwyższona o 98,65 zł, do 840 zł.
Info: MRPiPS, oprac. sza

Data publikacji: 18.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.