Data dodania: 24.07.2017

Konkurs na wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy.

Model ma być narzędziem umożliwiającym pracodawcy przyjazne wdrożenie osoby niepełnosprawnej w środowisko pracy z wykorzystaniem jej potencjału. Powinien on mieć charakter na tyle elastyczny i otwarty aby uwzględniać możliwość pojawienia się nowych instrumentów wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zmieniające się otoczenie prawne i instytucjonalne.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:
• administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
• organizacje pozarządowe,
• podmioty ekonomii społecznej,
• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
• uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
• przedsiębiorcy.

Projekt musi być realizowany w partnerstwie, przy czym co najmniej jeden z partnerów powinien być organizacją pozarządową, mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz co najmniej jeden z partnerów powinien być podmiotem reprezentującym pracodawców. Liczba partnerów nie może przekroczyć trzech.

Alokacja na konkurs wynosi 5 228 375 zł.

W ramach projektów nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są od dnia 31.07.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 18.08.2017 r. (do godz. 23.59).
Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami, znajduje się na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl.
Szczegółowe linki:https://efs.mrpips.gov.pl/wiadomosci/nabor-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-powr.02.06.00-ip.03-00-00417

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy: monika.tyburska@mrpips.gov.pl.

Info: MRPiPS

Data publikacji: 24.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.