Data dodania: 28.07.2017

Będą zmiany wspierające zatrudnianie niepełnosprawnych

W trakcie regionalnych spotkań konsultacyjnych programu „Za życiem" w Rzeszowie 25 lipca i w Lublinie 27 lipca wiceminister Krzysztof Michałkiewicz zadeklarował, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje pakiet zmian dotyczących m.in. warsztatów terapii zajęciowej.

Według ministra funkcjonujące od 25 lat WTZ są zbyt mało skuteczne w procesie adaptacji do zatrudnienia ich uczestników. Tym niemniej naganna jest sytuacja, iż w 22. powiatach nie działa ani jeden warsztat. Zobowiązał się, że placówki te będą funkcjonować w każdym z nich.

W ubiegłym roku spośród 26 tys. uczestników WTZ tylko 390 znalazło zatrudnienie w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy.

Jednym z proponowanych rozwiązań mających poprawić wskaźnik zatrudnienia uczestników warsztatów są kilkudziesięciogodzinne staże w zakładach pracy. Kolejną propozycją jest zatrudnienie wspierane. Założeniem jest aby WTZ nie tylko przygotowały uczestników do podjęcia pracy, ale także pomogły w znalezieniu zatrudnienia, przygotowaniu miejsca pracy do przyjęcia osoby niepełnosprawnej, aby trenerzy pracy udzielali odpowiedniego wsparcia i pomocy.

Kolejnym rozwiązaniem mają być tzw. kluby absolwenta, przy WTZ. Będą się mogli w nich spotkać absolwenci warsztatów gdzie będą mieli zapewnione wsparcie i uzyskają poradę w rozwiązywaniu problemów.

Obecnie funkcjonują 702 warsztaty terapii zajęciowej, koszt ponoszony z tego tytułu przez PFRON to 420 mln rocznie, zaś roczny koszt utrzymania jednego uczestnika to niespełna 16 tys. zł.

Zdaniem Michałkiewicza osoby z niepełnosprawnością powinny otrzymywać wsparcie z różnych źródeł, bo ono warunkuje korzystanie przez nie z pełni praw obywatelskich. Wszystkie te osoby, które mogą i chcą pracować powinny mieć taką szansę

Na realizację programu „Za życiem", który jest bezterminowy, rząd przeznaczył 3 mld zł w okresie pięciu lat, w tym zarezerwowano środki na aktywizację niepełnosprawnych, których wg GUS jest 3,1 mln z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wśród Polsce pracuje tylko co czwarta osoba z niepełnosprawnością, w rozwiniętych krajach europejskich odsetek ten wynosi prawie 40 proc.
kat, fot. mprips
Data publikacji: 28.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.