Data dodania: 04.08.2017

Ponad 4,2 mln zł na żłobki dla dzieci z niepełnosprawnością

Do 24 gmin trafi ponad 4,2 mln złotych dzięki konkursowi ogłoszonemu przez resort rodziny w ramach programu „MALUCH plus" 2017 - edycja specjalna „Za życiem". Przyznane gminom wsparcie pozwoli na utworzenie, dostosowanie lub zapewnienie funkcjonowania miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki.

„MALUCH plus" 2017 - edycja specjalna „Za życiem" to program wspierający rozwój i zwiększający dostępność żłobków i klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Dzięki ogłoszonemu w ramach programu konkursowi gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie działań, których celem jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Wysokość dofinansowania to aż 80 proc. kosztów projektu.

Program został podzielony na trzy moduły. Pierwszy z nich miał na celu utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia. Zadaniem drugiego modułu było dostosowanie istniejących miejsc opieki w instytucjach opieki do potrzeb tych dzieci. Z kolei celem trzeciego modułu było zapewnienie funkcjonowania takich miejsc.

Do konkursu zgłosiły się 24 gminy, każdej z nich przyznano dofinansowanie. Łącznie wyniesie ono przeszło 4,2 mln złotych.

W skali całego kraju działa 3,8 tys. instytucji opieki w różnej formie (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie). Zapewniają one prawie 102,2 tys. miejsc opieki. Dla porównania w 2010 roku, a więc przed wejściem w życie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach systemu ochrony zdrowia funkcjonowało zaledwie 511 żłobków i oddziałów żłobkowych. Choć miejsc opieki od tego czasu przybyło, nadal jest to kropla w morzu potrzeb.

Co ciekawe, na te potrzeby częściej niż gminy reagują inne podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej). Liczba zakładanych przez nie żłobków i klubów dziecięcych stale rośnie – z 215 w 2011 roku (38 proc. wszystkich żłobków i klubów dziecięcych) do 2,2 tys. w 2016 roku (78 proc. wszystkich żłobków i klubów dziecięcych). Dużo wolniej wzrasta liczba gminnych instytucji opieki. W 2011 roku było ich 356, a w 2016 zaledwie 621.

Info: MRPiPS, oprac. sza

Data publikacji: 04.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.