Data dodania: 16.08.2017

Nowe procedury realizacji programu „Stabilne zatrudnienie..."

Celem ogólnym programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej są:
1. instytucje publiczne – będące pracodawcami w rozumieniu przepisów kodeksu pracy;
2. jednostki samorządu terytorialnego, które w ramach programu mogą występować na rzecz następujących jednostek, będących pracodawcami w rozumieniu kodeksu pracy:
a. urzędów gminy lub jednostek pomocniczych gminy lub jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych,
b. starostw powiatowych lub jednostek organizacyjnych powiatu zaliczanych do sektora finansów publicznych,
c. urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego;
3. instytucje kultury – będące pracodawcami w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Pomoc finansowa w ramach programu może obejmować dofinansowanie kosztów:
1. wyposażenia stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;
2. adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
3. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających beneficjentom ostatecznym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
4. zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
5. szkoleń beneficjentów ostatecznych zatrudnionych w ramach programu;
6. szkoleń pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z beneficjentami ostatecznymi zatrudnionymi w ramach programu, w tym kosztów szkoleń pracowników pomagających beneficjentom ostatecznym w pracy;
7. organizacji przez pracodawcę dowozu beneficjentów ostatecznych z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i powrotu;
8. dodatku motywacyjnego wypłacanego beneficjentom ostatecznym przez Wnioskodawcę.

Beneficjentami ostatecznymi programu są:
• osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez zatrudnienia – na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach programu. Okres zatrudnienia beneficjenta ostatecznego musi wynosić co najmniej 12 miesięcy. Tryb zatrudnienia beneficjentów ostatecznych w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych normują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Treść programu
Procedury realizacji programu
Info: PFRON

Data publikacji: 16.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.