Data dodania: 18.08.2017

Wsparcie dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

- Konieczne jest udzielenie wszystkim poszkodowanym przez nawałnice kompletnej i szybkiej pomocy i wsparcia. Rodziny, które nierzadko utraciły cały dobytek, nie powinny pozostać osamotnione – mówiła podczas konferencji prasowej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

W konferencji uczestniczyła p.o. prezesa Zarządu PFRON Dorota Habich.

W ocenie minister Elżbiety Rafalskiej mamy już za sobą etap zagrożenia życia, obecnie są usuwane szkody i szacowane straty, a przed nami odbudowa zniszczonych domów. – Wystąpiliśmy do władz lokalnych o dobrą współpracę i podjęcie działań, wspierających rodziny – powiedziała minister.

Wśród niezbędnych działań znajduje się m.in. opieka nad dziećmi, których rodzice są zajęci usuwaniem zniszczeń oraz zwiększenie zakresu usług opiekuńczych dla starszych lub niesamodzielnych osób – mogą one zostać czasowo umieszczone w ośrodkach wsparcia.

- Bardzo ważne jest udzielanie pomocy psychologicznej i zapewnienie dostępu do informacji, z jakich form wsparcia mogą skorzystać potrzebujący – podkreśliła minister Rafalska.

Do pomocy włączyły się także Ochotnicze Hufce Pracy, które dysponują sprzętem ciężkim i operatorami oraz bazami noclegowymi. Oferują także bezpłatnie miejsca noclegowe i wyżywienie. Gminy mogą ubiegać się o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na wsparcie w formie m.in. robót publicznych czy prac społecznie użytecznych, jeśli będą one związane z usuwaniem skutków nawałnic.

- Zwróciliśmy się także z prośbą do samorządów, o ułatwianie, na przykład przez organizację mobilnych punktów, składania wniosków o świadczenie z Programu „Rodzina 500 plus" – mówiła minister. Przypomniała także, że jeszcze w sierpniu ruszają dostawy pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska zapewniła, że pieniądze na wypłacanie dodatkowych zasiłków okresowych w wysokości 6 tys. zł są już na kontach wszystkich samorządów. Do poszkodowanych województw trafi jeszcze w tym miesiącu 500 ton żywności. Od początku roku szkolnego będzie także możliwość wydawania dodatkowych posiłków w ramach dożywiania - dyrektorzy szkół mogą zakwalifikować do tego do 20 proc. dzieci bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

W szczególnie trudnej sytuacji są osoby niepełnosprawne, starsze, chore lub niesamodzielne. – Chcemy, by dostały one dodatkowe wsparcie ze środków PFRON – zadeklarowała Dorota Habich.

Pracownicy oddziałów terenowych PFRON w województwach pomorskim, kujawsko – pomorskim i wielkopolskim zbierają, przy pomocy i udziale samorządów gminnych i powiatowych, szczegółowe informacje o potrzebach osób niepełnosprawnych w celu określenia wymiaru potrzebnego im wsparcia między innymi na:
• zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych,
• usunięcie powstałych na skutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych, architektonicznych i transportowych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
• finansowanie remontów, readaptacji oraz innej pomocy doraźnej.

Po zebraniu informacji Zarząd PFRON w trybie pilnym wystąpi do Rady Nadzorczej PFRON z propozycją programu pomocowego dla osób niepełnosprawnych i instytucji działających na ich rzecz likwidującego skutki nawałnic.
Info: PFRON, oprac. sza

Data publikacji: 18.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.