Data dodania: 23.08.2017

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym podczas nawałnic

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych intensywnie działa w zakresie rozpoznania potrzeb osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami nawałnic, które w dniach 11-12 sierpnia br. przeszły nad Polską.

Do starostów powiatów z województw: kujawsko-pomorskiego (9), pomorskiego (5) i wielkopolskiego (22), dotkniętych skutkami nawałnic, przekazano pisma informujące o podjęciu przez PFRON działań w powyższym zakresie, z prośbą o przekazanie do dnia 25 sierpnia br. informacji obejmujących:
a. liczbę osób niepełnosprawnych, które dotknęły skutki zdarzeń pogodowych,
b. rodzaj i charakter powstałych szkód,
c. określenie ewentualnych potrzeb, w szczególności w zakresie pomocy, o której mowa w art. 35a ustawy o rehabilitacji (...).

Nawiązano kontakt z Wydziałami Polityki Społecznej. Jednocześnie zostały przeprowadzone rozmowy z dyrektorami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w poszczególnych województwach.
Utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny z kierownictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wyżej wymienionych województw w zakresie zbierania informacji o potrzebach poszkodowanych osób niepełnosprawnych, związanych z likwidacją skutków nawałnic, w szczególności dotyczących:
• zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych,
• usunięcia powstałych na skutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych, architektonicznych i transportowych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Prosimy osoby niepełnosprawne o zgłaszanie potrzeb do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodziny ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
Po zebraniu informacji Zarząd PFRON w trybie pilnym wystąpi do Rady Nadzorczej PFRON z propozycją programu pomocowego dla osób niepełnosprawnych i instytucji działających na ich rzecz likwidującego skutki nawałnic.

Info: PFRON

Data publikacji: 23.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.