Data dodania: 19.09.2017

Nabór do Rady Nadzorczej PFRON

Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych zaprasza do zgłaszania w terminie do 29 września 2017 roku, kandydatów na członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z §1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej PFRON, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. 1998. Nr 45, poz. 276 z późń. zm.) podmioty wymienione w art. 50 ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski zawierające dane kandydata i informacje istotne z punktu widzenia członkostwa w Radzie adresowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, należy składać w sekretariacie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (decyduje data wpływu).

Info: BON
Data publikacji: 19.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.