Data dodania: 20.09.2017

Zaproszenie do składania ofert 2017

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na krajową dostawę (wykonanie składu elektronicznego, korekty, druku i kolportażu) egzemplarzy czasopisma specjalistycznego „Nowe Nasze Sprawy".

Jednocześnie informujemy, że zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz czasopisma „Nowe Nasze Sprawy".

I. Zamawiający – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, ul. Gałczyńskiego 4, 00-953 Warszawa

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dokonanie składu elektronicznego, korekty, druku i kolportażu periodyku „Nowe Nasze Sprawy" wydawanego w oparciu o umowę nr ZZB/000456/BF/D z dnia 15 września 2017 r. na realizację projektu pod nazwą „Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu internetowego „Nowe Nasze Sprawy" – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych".

III. Termin realizacji zamówienia
02 października 2017 r. do 27 grudnia 2017 r.
Harmonogram realizacji zostanie uzgodniony na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.

IV. Dane dotyczące projektu
Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 do 31.12.2017 r.

V. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
1. Skład i łamanie komputerowe na podstawie wstępnego projektu (makiet) dostarczonego przez jednostkę Zamawiającego, tj. Redakcję Magazynu „Nowe Nasze Sprawy" z siedzibą w Katowicach, trzy korekty materiałów tekstowych po złamaniu, obróbka cyfrowa materiałów elektronicznych, przygotowanie impozycji i próbnych odbitek (proofów) oraz naświetlanie plików do druku (CTP). Przed skierowaniem do druku pliki muszą być każdorazowo pisemnie zatwierdzone przez Redakcję „Nowych Naszych Spraw".
W okresie realizacji projektu zaplanowano wydanie 5 edycji czasopisma w formacie A4 (210 x 297 mm) w objętości:
- 4 edycje objętość 60-64 stron (28/32 stron kolor 4/4, 32/32 strony kolor 1/1)
- 1 edycja objętość 44-48 stron (20/24 stron kolor 4/4, 20/24 stron kolor 1/1).

2. Druk i prace introligatorskie. Rodzaj papieru: kreda błysk o gramaturze 90-135 g/m kw. Okładka w analogicznej gramaturze jak strony kolorowe. Oprawa: szycie zeszytowe (dwie zszywki). Nakład każdorazowo 4 000 egzemplarzy. Łączny nakład wyniesie zatem 20 000 egz.
3. Kolportaż: zamówienie kopert ze specjalistycznymi nadrukami, wydruki i naklejanie etykiet adresowych, kopertowanie egzemplarzy do białych kopert C4 z nadrukiem Zamawiającego i innymi niezbędnymi oznaczeniami, transport do siedziby operatora pocztowego i wniesienie opłaty pocztowej.
Kolportaż musi być realizowany we współpracy z operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim, np. Pocztą Polską S.A, z którym Wykonawca będzie miał zawartą stosowną umowę..
Zaplanowano średnio 2 200 przesyłek dla każdego wydania czasopisma, które zawierać będą od 1 do 5 jego egzemplarzy.

VI. Sposób przygotowania wyceny
Wyceny należy określić w kwotach netto i brutto dla jednorazowego wydania, odrębnie dla każdej z trzech usług; dla obu objętości konkretnego wydania. Dokonać również należy wspólnej, sumarycznej wyceny dla każdego wydania.
Czasopismo „Nowe Nasze Sprawy" posiada nadany przez Bibliotekę Narodową Międzynarodowy Numer ISSN i spełnia kryteria czasopisma specjalistycznego, co stanowi podstawę do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 5 proc.

VII. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: redakcja@naszesprawy.com.pl lub złożyć w formie pisemnej do dnia 29.09.2017 r. do godziny 15.00 w redakcji Magazynu „Nowe Nasze Sprawy", al. W. Korfantego 191E, 40-153 Katowice.
Oferty przesłane po tym terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (redakcja@naszesprawy.com.pl) lub telefoniczny – 601 414 460.

VIII. Opis kryteriów i sposób dokonywania oceny oferty

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium – cena 100%. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację zgodnie z zastosowaną w zapytaniu wagą (100%).
Sposób przyznania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena oferty najtańszej
Cbad – cena oferty badanej
100 – współczynnik stały.

W przypadku zaoferowania identycznej ceny przez kilku oferentów preferowana będzie mniejsza odległość do siedziby redakcji Magazynu „Nowe Nasze Sprawy".

IX. Wymagania w stosunku do wykonawcy
Posiadanie stosownego parku maszynowego oraz doświadczenia w wydawaniu czasopism.

X. Wybór oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi tylko wybranego oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie.
Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi ono oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Warunki płatności
Po wykonaniu prac związanych z każdą edycją Magazynu „Nowe Nasze Sprawy" i wystawieniu przez Wykonawcę faktury wraz ze specyfikacją dla każdego wydania „Nowych Naszych Spraw", przelewem na konto w terminie 7 dni.

Data publikacji: 20.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.