Data dodania: 28.09.2017

Laureaci 12. edycji konkursu Lodołamacze w 2017 roku

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

I miejsce i statuetkę LODOŁAMACZ 2017 otrzymuje: MetalERG Sp. z o.o. Sp. K. z Oławy
To firma rodzinna działająca od roku 1967, która produkuje kotły na biomasę, eksportując je m.in. do Danii, Szkocji, Kazachstanu, Rosji, Chin, USA.

Jest również producentem światowej jakości aparatury medycznej używanej w placówkach medycznych i przez jednostki ratownicze. Obecnie zatrudnia 150 osób, którym zapewnia dogodne warunki pracy poprzez odpowiednie przystosowanie firmy do predyspozycji psychofizycznych, wyposaża miejsca pracy w nowoczesne maszyny. Pracownicy mają zapewniony pakiet zabiegów rehabilitacyjnych, sportowych, badania, leki, wczasy, turnusy rehabilitacyjne, także dzieci pracowników. MetalErg wspiera finansowo wiele instytucji związanych z pomocą osobom z niepełnosprawnością.

II miejsce i srebrny medal: Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku
W ramach rehabilitacji zawodowej zatrudnione osoby z niepełnosprawnością wykonują usługi hotelowe, maglownicze i pralnicze, przygotowują posiłki, świadczą usługi cateringowe. Pracownicy niepełnosprawni z powodzeniem znajdują pracę na zewnątrz zakładu. ZAZ jest inicjatorem wielu programów i przedsięwzięć w zakresie integracji osób z niepełnosprawnością, np.: corocznie jest organizowany wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy festyn dla ludności Pt. „Schizofrenia – otwórzcie drzwi".
III miejsce i brązowy medal: Słodkie HAWO Hawopol z Łomianek
Słodkie Hawo jest firmą rodzinną działającą ponad 30 lat. Firma została założona w 1983 roku przez Wojciecha Pisarzewskiego, który rozpoczął produkcję słodyczy na bazie własnych receptur i doświadczenia. Od tego czasu, jakość produktów jest stale udoskonalana przez zespół oddanych ludzi a pracownikom z niepełnosprawnością stworzono dobre warunki pracy i rehabilitacji.

Kategoria Otwarty Rynek

I miejsce i statuetkę LODOŁAMACZ 2017 otrzymuje: Dalej Razem Sp. z o.o. z Zielonej Góry
Spółka Dalej Razem. powstała po to, by stworzyć ofertę dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dla których brakowało propozycji na otwartym rynku pracy. Zgodnie z zasadą, że praca jest jedną z najlepszych terapii, celem funkcjonowania firmy jest pokazanie, że osoby z autyzmem chcą i mogą pracować. Klienci mają okazję przekonać się o tym, że pracownicy z autyzmem potrafią wykonywać pracę która jest bardzo dobrej jakości. Miejsca pracy dostosowane do potrzeb osób z autyzmem m.in. poprzez zastosowanie systemu komunikacji obrazkowej oraz zabezpieczeń w postaci słuchawek wygłuszających. W ofercie firmy znajduje się m.in. system komunikacji obrazkowej Edword, który może być stosowaniu u innych pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Praca w firmie wpływa pozytywnie na budowanie relacji z innymi ludźmi oraz na zwiększanie samodzielności w innych aspektach życia.
II miejsce i srebrny medal: Niewidzialna Wystawa (Invexhib Warszawa Sp. z o.o.) z Warszawy
Niewidzialna Wystawa od ponad pięciu lat edukuje społeczeństwo w zakresie tematyki dotyczącej osób niewidomych. W sposób interaktywny pozwala osobom widzącym doświadczyć tego obszaru niepełnosprawności. Ich motto brzmi: czy godzina bycia osobą niewidomą może otworzyć Ci oczy? Okazuje się, że zdecydowanie tak. Prawie 400 tys. osób odwiedziło już tę ekspozycję. Dla większości byłą to pierwsza styczność z osobami niewidomymi. Wychodząc z wystawy mają wiedzę na temat ich życia codziennego, problemów, wyzwań, ale także pasji, tego jak rehabilitacja psychologiczna, społeczna i przede wszystkim zawodowa potrafi poukładać życie, zwłaszcza w przypadku osób, które wzrok straciły na pewnym etapie życia, w wyniku chorób, wypadków.
III miejsce i brązowy medal: Meblarska Spółdzielnia Zgoda z Giżycka
Spółdzielnia swoją działalność rozpoczęła w 1950 roku w Giżycku. Dzięki doświadczonej kadrze, bogatej tradycji stała się jednym z czołowych producentów mebli tapicerowanych na terenie północno-wschodniej Polski. Wieloletnie doświadczenie, sukcesywne wdrażanie nowych technologii i dbanie o wszystkich pracowników a także umożliwianie im aktywnej rehabilitacji sprawiają, że firma osiąga sukces rynkowy.

Kategoria Instytucja

I miejsce i statuetkę LODOŁAMACZ 2017 otrzymała: Politechnika Wrocławska
W tej uczelni, w zeszłym roku akademickim r. na pierwszym i drugim stopniu studiów uczyło się 507 studentów z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 20 doktorantów z niepełnosprawnością na studiach doktoranckich. Tak duża liczba młodzieży z niepełnosprawnością studiująca na trudnych studiach technicznych jest najlepszym dowodem skuteczności działań podejmowanych w uczelni na rzecz stwarzania dogodnych warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Sprzyjają temu m.in. funkcjonująca usługa asystenta edukacyjnego studenta z niepełnosprawnością, adaptacja materiałów dydaktycznych dla potrzeb studentów niedowidzących i niewidomych, organizowane obozy integracyjno-szkoleniowe z rehabilitacją zdrowotną, inwestycje i remonty uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością, specjalny program stypendialny Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.
II miejsce i srebrny medal: Integracyjny Klub Sportowy ZRYW ze Słupska
Klub funkcjonuje od ponad 60 lat. Na dzień dzisiejszy pracuje w nim osiem osób z niepełnosprawnośią, w tym siedem w stopniu znacznym. Osoby te, czerpiąc z własnego doświadczenia, najlepiej wiedzą jakie działania będą najbardziej efektywne w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Dlatego też misją organizacji jest inicjowanie i prowadzenie różnych form zajęć sportowych, integracyjnych, rekreacyjno-turystycznych dla osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych i słabowidzących. Klub stwarza optymalne warunki do osiągania jak najlepszych wyników sportowych zawodnikom i ma pod opieką 157 osób z niepełnosprawnością, w tym 79 osób z dysfunkcją narządu wzroku. Klub umożliwia niepełnosprawnym sportowcom branie czynnego udziału w życiu społecznym, przełamując stereotypy jakoby niezdolni oni byli do aktywnego życia w społeczeństwie.
Podejmowane przez organizację inicjatywy sprawiły, że wiele osób ma możliwość aktywizacji zawodowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ osoby niewidome i niedowidzące mają znikome szanse na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
III miejsce i brązowy medal: Miejski Zespół Żłobków z Rzeszowa
Zespól zarządza ośmioma żłobkami na terenie Rzeszowa i zapewnia miejsca dla 1055 dzieci, które obejmuje profesjonalną opieką w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Zespól Żłobków stwarza odpowiednie warunki dla pracowników i podopiecznych z niepełnosprawnością. Zatrudnia 24 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności a dzieciom o lekkiej niesprawności ruchowej lub intelektualnej zapewnia profesjonalną opiekę. Swoimi działaniami przełamuje stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością.

Kategoria Przyjazna Przestrzeń

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2017 otrzymała: Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych z Torunia
Fundacja integruje wiele środowisk, obala stereotypy dotyczące niepełnosprawności, buduje świadomość i wrażliwość społeczną na problemy osób dotkniętych niepełnosprawnością, starszych czy samotnych. Wielką wartością działań jest zaangażowanie w nie oprócz podopiecznych, również ich rodzin i przyjaciół. Szczególnie ważne jest zorganizowanie wolontariatu młodzieży szkolnej, dla której praca z osobami niepełnosprawnymi jest szkołą życia kształtującą charakter, uczącą empatii, odpowiedzialności i systematyczności. Do działań fundacji włączane są też osoby starsze i samotne, które dzięki tej aktywności czują się potrzebne i docenione.
Fundacja dokonała kompleksowej rewitalizacji swych starych obiektów, tworząc piękny kompleks architektoniczny z budynkiem rehabilitacyjnym i z krytą ujeżdżalnią posiadającą obszerną arenę do zajęć hipoterapeutycznych, ściankę do wspinaczki terapeutycznej i stanowiska do wspinaczki linowej. W zmodernizowanych obiektach stworzono miejsce niezwykle przyjazne, dostosowane dla potrzeb osób z różnym typem niepełnosprawności. Organizowane są warsztaty, spotkania z niezwykłymi ludźmi- podróżnikami, naukowcami i artystami. Na zrewitalizowanym terenie odbywają się też liczne imprezy plenerowe gromadzące nie tylko podopiecznych fundacji, ale również innych mieszkańców Torunia.
II miejsce i srebrny medal: Kopalnia Soli Wieliczka
Kopalnia jest bezcennym zabytkiem kultury materialnej, którego światową rangę potwierdzono w 1978 roku wpisem na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. To jedno z najstarszych na świecie przedsiębiorstw działających bez przerwy od średniowiecza do współczesności.
Znaczna część Trasy turystycznej dostosowana została do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W sytuacji, gdy wiele obiektów na powierzchni wciąż nie posiada udogodnień pod ich kątem, dostosowanie obiektu podziemnego, tak licznie odwiedzanego, do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, to ewenement na skalę światową. Kopalnia Soli „Wieliczka" wykonała prace górnicze (m.in. związane z przebudową wyrobisk pod kątem umożliwienia dojazdu do komór wózkom inwalidzkim), a także zainstalowano specjalne urządzenia ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do wyrobisk. Osobom niewidomym i niedowidzącym kopalnia umożliwia ponadto poznawanie podziemi manualnie - mogą one dotykać solne rzeźby i płaskorzeźby.
Plany i działania kopalni cały czas skierowane są ku kolejnym udogodnieniom dla osób z niepełnosprawnością. Prowadzone prace modernizacyjne mają na celu dalsze udoskonalenia logistyczne i poprawę komfortu zwiedzania przez te osoby. W przeciągu najbliższych tygodni planowane jest wdrożenie, do funkcjonującego w kopalni systemu Tour Guide, słuchawek kompatybilnych z aparatami słuchowymi wykorzystywanymi przez osoby niedosłyszące.
III miejsce i brązowy medal: Miastu Łódź, Nowe Centrum Łodzi
Jest to przestrzeń dostępna dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, zaprojektowana według zasady uniwersalnego projektowania, całkowicie pozbawiona barier architektonicznych. Na obszarze 100 hektarów powierzchni w centrum Łodzi powstało miejsce przyjazne wszystkim. Zarówno osoby poruszające się na wózkach, niewidome, słabowidzące, głuche i słabosłyszące, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą samodzielnie korzystać z nowego centrum.
Najnowocześniejszy dworzec w Europie, wchodzący w skład Nowego Centrum Łodzi wyposażony jest m.in. w płyty wskaźnikowe, które są wsparciem przy poruszaniu się osób z dysfunkcją wzroku, kasy biletowe wyposażone w pętle indukcyjne, żeby ułatwić zakup biletów osobom słabosłyszącym, funkcjonuje wideotłumacz dla osób niesłyszących.

Kategoria Zdrowa Firma

I miejsce i statuetkę LODOŁAMACZ 2017 otrzymała: Spółdzielnia Socjalna Równość z Krakowa
Spółdzielnia zajmuje się rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych z powodu chorób psychicznych przez tworzenie miejsc praktyk, staży zawodowych oraz zatrudniania tych osób. Wprowadzono w niej pakiety socjalne o charakterze żywieniowym, promuje się regularny oraz zdrowy tryb odżywiania. Aktywności sportowe pracownikówi realizowane są w różnych formach, np. w rozgrywkach drużyn piłki nożnej dla osób z niepełnosprawnością, wycieczek rowerowych. Spółdzielnia Socjalna Równość od początku funkcjonowania aktywnie uczestniczy w promowaniu zdrowia psychicznego oraz dobrego funkcjonowania osób doświadczających tych trudności zdrowotnych. Działania te są realizowane między innymi przez udział w edukacji środowisk studenckich.
II miejsce i srebrny medal: Klimwent S.A. z Gdyni
Zajmuje się produkcją urządzeń filtracyjnych, wentylacyjnych i odsysaczy spalin. Jest zakładem pracy chronionej, dlatego od wielu już lat spełnia wszelkie wymogi formalne w kwestii zapewnienia właściwych warunków pracy osobom ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Prócz tego chroni zdrowie - na stanowiskach pracy działają profesjonalne systemy filtrowentylacyjne, organizuje szkolenia dla pracowników dotyczące zdrowego stylu życia, promuje zdrowie i aktywność fizyczną na łamach wydawanej gazety „Echo Klimawentu".
III miejsce i brązowy medal: Szpot Spółka z o.o.
Firma zajmuje się sprzedażą samochodów, jest autoryzowanym serwisantem samochodów Opel, skupuje i sprzedaje samochody używane. Nie tylko organizuje rodzinne rajdy rowerowe dla pracowników wraz z rodzinami, ale pracownikom kupuje profesjonalne rowery z okazji 5-letniego stażu pracy. Firma Szpot utworzyła Klub Ludzi Aktywnych Sportowo, który zachęca do aktywności ruchowej amatorów na różnych poziomach zaawansowania. W 2016 roku zorganizowała 9 otwartych biegów rekreacyjnych nad Maltą w Poznaniu z cyklu "Biegaj z Opel Szpot", bieg na 10 km w Swarzędzu z udziałem 3 500 biegaczek i biegaczy oraz zorganizowała l Półmaraton Szpot Swarzędz z udziałem 900 biegaczek i biegaczy.

Kategoria Dziennikarz bez Barier
Bernadeta Szczypta z Radia Rzeszów
Bernadeta Szczypta - od 17 lat dziennikarka i publicystka Polskiego Radia Rzeszów. Od początku swojej pracy pokazuje jak wygląda życie osób z niepełnosprawnością i czego potrzebują, aby czuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Od września 2014 roku autorka cyklicznej audycji "Usłysz nasze głosy", którego założeniem jest oddanie głosu osobom z niepełnosprawnością, aby bez pośredników mówiły o swoich radościach i problemach. Bohaterowie audycji, jarosławscy self-adwokaci (czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które walczą o swoje prawa), sami ustalali tematy audycji i je realizowali - audycja jest przedsięwzięciem pionierskim w skali kraju. Bernadeta Szczypta jest także autorką reportaży mówiących o tym jak można sobie radzić z niepełnosprawnością oraz pokazujących jak w innych krajach Europy regulowane są te kwestie. Współpracuje z wieloma organizacjami, podmiotami ekonomii społecznej oraz instytucjami na co dzień wspierającymi osoby z niepełnosprawnością.

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2017

Fundacja Bez Tajemnic
„Jak ziarno do ziarna zebrane daje chleb, a kropla do kropli - gaszący pragnienie kielich, tak plastikowa nakrętka z pustego opakowania, pomnożona tysiąckroć, daje wózek inwalidzki - dla osoby z niepełnosprawnością możliwość godnego i samodzielnego życia." Pierwsza duża akcja ruszyła kilka lat temu. Pomysłodawcami byli studenci z samorządu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Był rok 2006. Zebrali wówczas ponad 8 tys. kg zakrętek i kupili za nie wózek dla czteroletniej Zuzi. Tak powstała ogólnopolska inicjatywa "Zakretki.info - pomagamy nie tylko przyrodzie". Niemal 90 proc. Polaków słyszało o nakrętkowych akcjach, a setki tysięcy bierze w nich udział. Zbierają młodzi, dorośli, seniorzy. Fundacja dzięki szeroko rozpowszechnionej akcji może kupować sprzęt co 6-8 tygodni. Prowadzi też inne działania mające na celu pomoc niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym. Choć inicjatywa zbierania nakrętek ma już 10 lat, wciąż prowadzona jest na zasadzie non profit, choć mogłaby być już niezłym biznesem. Nie chcą robić z tego biznesu, ponieważ uważają, że straciliby zaufanie bliskich, zawiedliby dzieciaki, które oczekują na pomoc, straciliby wielu przyjaciół, a efekt ekonomiczny nadal mógłby być niezadowalający. Z ekonomicznego punktu widzenia realizacja takiej inicjatywy bez uwzględnienia wartości społecznej jest po prostu nieopłacalna.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2017
Bartłomiej Skrzyński
Rzecznik prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych. Dziennikarz, aktywista i społecznik, prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor programów TV, m.in. „W-skersów" (TVP 1), za które otrzymał Grand Prix w konkursie dziennikarskim „Oczy Otwarte". Wyróżniony przez rzecznika praw obywatelskich nagrodą im. Pawła Włodkowica. Porusza się na wózku z powodu postępującego zaniku mięśni. Mimo to skakał na bungee, latał szybowcem i paralotnią. Uwielbia podróże i sport żużlowy, nurkuje.
Jego pełne emocji, dobrze skonstruowane, ale pozbawione zbędnego patosu i nie ocierające się o banał teksty skłaniają do refleksji, są inspiracją i dają motywację do działania:
-osobom z niepełnosprawnościami, że pomimo śmiertelnej choroby można realizować się zawodowo i zwiedzać świat,
- organizatorom imprez sportowych, że warto konsultować budowę obiektów i tworząc przestrzenie przyjazne nie zapominać o różnych niepełnosprawnościach.

Zobacz galerię...

Na podstawie materiałów POPON oprac. szymsza
Data publikacji: 28.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.