Data dodania: 03.10.2017

Czy usługi publiczne są dostępne dla wszystkich?

"Różne potrzeby, równe standardy. Usługi publiczne dostępne dla wszystkich" – to temat konferencji, jaka odbyła się 28 września z udziałem m.in. pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza oraz p.o. prezesa Zarządu PFRON Doroty Habich.

Podczas konferencji dyskutowano między innymi na temat wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Uczestnicy debaty mieli możliwość zapoznania się zarówno z doświadczeniami polskimi, jak i norweskimi w tym zakresie. Ponadto wśród poruszanych tematów pojawiła się kwestia skutecznego komunikowania się z osobą niesłyszącą lub głuchoniewidomą.

W czasie swojego wystąpienia Dorota Habich zwróciła uwagę na realizowany przez Departament Służby Cywilnej podręcznik „Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami we wszystkich urzędach" oraz współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS projekt pn. „Klient w centrum uwagi administracji", w efekcie którego został opracowany „Zbiór dobrych praktyk".

- Powodów wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych szukać należy również w barierach architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, które napotykają one w swoim codziennym życiu. Brak możliwości swobodnego wyjścia z domu ogranicza dostępność do usług publicznych. W celu przeciwdziałania temu zjawisku PFRON dofinansowuje likwidację tychże barier. Tylko w 2016 roku przekazaliśmy na ten cel ponad 58 mln złotych, dzięki czemu z pomocy mogło skorzystać przeszło 16,5 tysiąca osób niepełnosprawnych – mówiła D. Habich.

Podkreśliła ponadto, że misją PFRON jest umożliwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Działania Funduszu są skierowane do grupy ponad 4 milionów osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz całego otoczenia społecznego i zawodowego. Roczny budżet Funduszu to ponad 4,7 mln zł (1,1 mld euro), a beneficjentami tych środków są pracodawcy, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe i fundacje. Największą część środków PFRON przekazuje bezpośrednio pracodawcom jako dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Stanowi to kwotę ponad 3 mld złotych, która trafia do grupy 25 tysięcy przedsiębiorców zatrudniających. Zatrudniają oni 250 tysięcy osób niepełnosprawnych. Środki funduszu przekazywane są również na pomoc indywidualnym osobom niepełnosprawnym, wsparcie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz finansowanie specjalistycznych placówek takich jak warsztaty terapii zajęciowej lub przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, na przykład zakładów aktywności zawodowej. Rokrocznie Fundusz pokrywa koszty dostosowań 1250 miejsc pracy. Ponad 198 000 osób otrzymuje dodatkowe dofinansowanie na zakup sprzętu gospodarstwa domowego niezbędnego w życiu codziennym i rehabilitacji.
Info: PFRON, oprac. sza
Data publikacji: 03.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.