Data dodania: 24.10.2017

Czas oszczędzania - czasem budowania

W trosce o dalszy rozwój Dzieła Lasek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, zarząd Stowarzyszenia przyjął plan oszczędnościowy, który w swojej intencji ma zapewnić nowe, solidne podstawy działalności.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi od ponad stu lat troszczy się o edukację i wychowanie dzieci z dysfunkcją wzroku, także z dysfunkcją słuchu oraz obejmuje wsparciem dorosłych niewidomych. Stowarzyszenie prowadzi przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły branżowe, liceum, szkołę policealną, szkołę muzyczną, technikum informatyczne, w tym: rehabilitację wzroku, naukę orientacji przestrzennej, rehabilitację ruchową, hipoterapię, muzykoterapię. Towarzystwo prowadzi również Dom Niewidomego Dziecka oraz Dom Pomocy Społecznej dla Niewidomych Kobiet w Żułowie.

W związku ze zmianami struktury źródeł finansowania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, aby zapewnić trwałość i rozwój Dzieła Lasek, zarząd Stowarzyszenia stanął przed ważnym wyzwaniem wprowadzenia planu oszczędnościowego. Zmiany będą dotyczyć wszystkich pracowników, we wszystkich placówkach TOnO, uwzględniając charyzmat Dzieła Lasek, ukierunkowany na pomoc niewidomym.

- Wszystkie zmiany wprowadzamy przede wszystkich w idei poszanowania godności drugiego człowieka i w trosce o trwałość i rozwój Dzieła Lasek- powiedział Stefan Dunin-Wąsowicz, członek zarządu TOnO.

Plan obejmuje 14 działań i został wypracowany w oparciu o m.in. pracę zapoczątkowaną przez grupy zadaniowe oraz rozmowy z pracownikami i członkami towarzystwa. Zmiany będą dotyczyć w szczególności inicjatyw przychodowych i kosztowych, a także wynagrodzeń pracowników i organizacji pracy. Zostanie powołany program przekazania kompetencji oraz wprowadzony plan oszczędności w prowadzonej działalności gospodarczej.

- Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzane zmiany oszczędnościowe dotkną wszystkich pracowników, i że jest to trudna decyzja do zaakceptowania, jednak historia Dzieła Lasek pokazała, że pomimo trudności, Dzieło stale rozwijało się, ufamy, że tym razem będzie podobnie - mówi Paweł Kacprzyk, prezes TOnO.

Osiągnięte oszczędności pozwolą unowocześnić i rozwinąć działalność tyflopedagogiczną, by zapewnić jak najlepsze warunki do nauki dla dzieci i młodzieży, a dorosłym niewidomym będzie można zapewnić wsparcie rewalidacyjne i na rynku pracy.

Info: Centrum Prasowe PAP

fot. Rafał Zakrzewski / TOnO

Data publikacji: 24.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.