Data dodania: 24.10.2017

Kaliskiej Fundacji „Miłosierdzie" minęło 25 lat

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" zarejestrowana została w 1992 roku, a od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Zarząd i Rada Nadzorcza pracują społecznie, nie posiłkując się etatowymi pracownikami. Od momentu powstania do chwili obecnej funkcję prezesa Zarządu pełni Pan Stanisław Bronz.

Dzisiaj fundacja jest podmiotem prowadzącym siedem warsztatów terapii zajęciowej. Są to placówki w: Kaliszu, Przygodzicach z/s w Ostrowie Wlkp., Odolanowie, Ostrzeszowie, Doruchowie, Kuźnicy Grabowskiej i Pisarzowicach. W placówkach tych przebywa blisko 250 osób z niepełnosprawnością z terenu południowej Wielkopolski. Oprócz środków przeznaczonych na finansowanie działalności WTZ Fundacja nie otrzymuje żadnych innych środków ze źródeł publicznych na prowadzenie pozostałej działalności statutowej, a jest tych działań bardzo wiele.

Z inicjatywy Fundacji odbyło się szereg konferencji, seminariów i szkoleń, również międzynarodowych, w których uczestniczyli przedstawiciele środowisk reprezentujących osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele władz ustawodawczych i samorządowych. Przez cały okres działalności Fundacja "Miłosierdzie" jest inicjatorem i realizatorem wielkoformatowych imprez dla osób z niepełnosprawnością z terenu całego kraju oraz z zagranicy. Są to: spartakiady sportowe, rajdy, przedsięwzięcia edukacyjno-integracyjne, ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy plastyczne, wystawy – również w Sejmie i Senacie RP - oraz siedzibach różnych ministerstw, prezentacje i przeglądy.
Każdorazowo uczestniczy w nich od trzystu do ponad tysiąca osób niepełnosprawnych zarówno z województwa wielkopolskiego, jak i z całego kraju.

14 czerwca 2003 r., w obecności prezydenta Kalisza, Fundacja podpisała umowę o partnerstwie z dwoma organizacjami zagranicznymi. Współpraca ta trwa do dnia dzisiejszego przynosząc obustronne korzyści. Organizacja została uhonorowana przez prezesa PFRON statuetką za aktywną i wszechstronną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działacze organizacji aktywnie włączyli się również w walkę o zmianę projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, której wprowadzenie było by wysoce niekorzystne dla osób niepełnosprawnych, szczególnie dla tych biorących udział w terapii w warsztatach terapii zajęciowej. Dzięki realizacji zadań określonych w ramach ogłaszanych programów i konkursów, ponad 200 niepełnosprawnych osób zyskało nowe i poszerzyło dotychczasowe możliwości rehabilitacji i aktywizacji zawodowo-społecznej.

Jubileuszowa gala na okoliczność 25-lecia Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" odbyła się 20 października. Zaszczycili ją swoją obecnością przedstawiciele samorządowych władz wojewódzkich i powiatowych, m.in.: Marzena Wodzińska - wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego, Andrzej Plichta - przewodniczący Rady Miasta Kalisza, przedstawiciele władz z powiatów w których fundacja prowadzi placówki rehabilitacyjne, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się podobną problematyką, oraz kierownicy, pracownicy i uczestnicy z placówek rehabilitacyjnych.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji fundacji, następnie przeniesiono się do restauracji Margo, gdzie - dzięki uprzejmości sponsorów i właścicieli – Państwa Margoty i Cezarego Suszyńskich, mogły być dalej kontynuowane. Zebranych przywitał prezes Zarządu Stanisław Bronz, który w krótkich słowach przedstawił dotychczasowe osiągnięcia i plany fundacji na przyszłość. Następnie wystąpił zespół wokalny „Przyjaciele" działający przy WTZ w Przygodzicach.

Po wzruszającym wystąpieniu prezes Fundacji Stanisław Bronz odznaczył osoby szczególnie zasłużone dla środowiska osób niepełnosprawnych fundacyjnym medalem „Za serce – sercem", który otrzymali: wicemarszałek Marzena Wodzińska, Dorota Madejka - wiceprezes Fundacji Nowa Nadzieja w Kaliszu, Wojciech Rachwalski - dyrektor PCPR w Ostrowie Wlkp, Marcin Zielonka - prezes Spółdzielni Inwalidów w Ostrowie Wlkp., kpt. Waldemar Zaręba - dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp., oraz Grzegorz Finke - dyrektor ZUK w Odolanowie. Niestety, na obchody jubileuszu dotarło tylko sześć spośród 25 osób nominowanych przez Zarząd Fundacji do otrzymania medalu. Po wręczaniu medali i złożeniu przez zaproszonych gości gratulacji na ręce prezesa Stanisława Bronza, nastąpił poczęstunek i zakończenie wydarzenia.

Tekst i fot: Mariusz Patysiak

Data publikacji: 24.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.