Data dodania: 30.11.2017

NIK skontroluje dostępność przestrzeni publicznej dla starszych i niepełnosprawnych

NIK sprawdzi, w jakim stopniu przestrzeń publiczna dostępna jest dla osób potrzebujących szczególnej pomocy. Przygotowania do kontroli wsparli eksperci z rządu, parlamentu oraz organizacji społecznych.

Odsetek osób z różnymi niepełnosprawnościami sięga w Polsce nawet 13 procent - przypomina Najwyższa Izba Kontroli. Jednocześnie systematycznie wzrasta w naszym kraju - podobnie jak w całej Europie - liczba osób starszych.

- Ludzie ci chcą i mają pełne prawo pozostawać aktywni i samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym. Jest to możliwe pod warunkiem konsekwentnego stosowania rozwiązań czyniących przestrzeń publiczną dostępną dla wszystkich. Z tego powodu NIK przygotowuje ogólnopolską kontrolę pn. Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych - informuje NIK.

Kontrolę poprzedził zorganizowany w siedzibie Izby panel ekspertów. Wzięli w nim udział m.in: rzecznik praw obywatelskich, przedstawiciele parlamentu, Ministerstwa Infrastruktury, pełnomocnicy rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, przedstawiciel PFRON, pełnomocnik prezydenta Poznania ds. osób z niepełnosprawnościami oraz ekspert w dziedzinie projektowania uniwersalnego.

Nie zabrakło bardzo ważnego dla NIK głosu przedstawicieli organizacji społecznych: Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Fundacji „Kulawa Warszawa" Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów, Parlamentu Studentów RP, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Dyskusja dotyczyła barier prawnych i organizacyjnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających samodzielne korzystanie z infrastruktury publicznej przez różne grupy społeczne. Szukano wzorcowych rozwiązań i uniwersalnych zasad wyrównywania szans.

- Przedstawione podczas konferencji analizy oraz życiowe doświadczenia uczestników okazały się dla NIK cennym źródłem informacji. Dzięki nim kontrolerzy będą mogli lepiej ocenić stan faktyczny oraz rekomendować działania niezbędne do poprawy dostępności przestrzeni publicznej - zapewnia Izba.

Kontrolę koordynuje Delegatura NIK w Poznaniu. Zostanie ona przeprowadzona m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego z sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Końcowego raportu należy się spodziewać w pierwszej połowie 2018 roku. (PAP)
dgk/

Data publikacji: 30.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.