Data dodania: 23.02.2018

Konin – dostępny dla wszystkich

Konin jest trzecim miastem, które może pochwalić się przyjęciem Standardów Dostępności. To, by miasto było dostępne dla wszystkich osób z różnymi niepełnosprawnościami jest jednym z priorytetów działania Oficera Dostępności. Tę odpowiedzialną funkcję od kilku miesięcy sprawuje Tomasz Gilewski.

- Bardzo się cieszę, że w Koninie dostrzeżono potrzebę powołania takiego stanowiska, to dla mnie nowe wyzwanie. Zdaję sobie sprawę z ogromu pracy do wykonania, tu jednak muszę dodać, że Konin na mapie dostępności nie prezentuje się wcale tak źle. Potwierdzają to zarówno nasze obserwacje, jak i informacje zwrotne od samych osób niepełnosprawnych, seniorów. Te sygnały są bardzo ważne, ukierunkowują nasze działania. To jest praca, w której zawsze można coś zrobić lepiej, coś poprawić, a w konsekwencji doprowadzić Konin do pełnej dostępności informacji, architektury, komunikacji. To praca z ludźmi i dla ludzi. Z jednej strony nie można jej wykonywać bez empatii. A z drugiej, konieczny jest pragmatyzm – połączenie tych dwóch cech z pewnością wpływa na osiągniecie oczekiwanych efektów. I oczywiście otwartość na współpracę ze wszystkimi: środowiskami osób z niepełnosprawnością, instytucjami i organizacjami pozarządowymi – wyjaśnia T. Gilewski.
- Doceniono nasze, tj. konińskie działania, bowiem Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego przyznała Koninowi nagrodę w IX edycji konkursu „Samorząd równych szans" – jest to nagroda za projekt „Wprowadzenia Systemu Projektowania Dostępnego oraz powołanie Oficera Dostępności". Jest to niewątpliwie ogromna zasługa pana prezydenta Józefa Nowickiego oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych, kierownika Centrum Organizacji Pozarządowych – pana Bartosza Jędrzejczaka – dodaje Oficer Dostępności.

Tomasz Gilewski był jednym z ekspertów biorących udział w debacie nt. funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną w Koninie. Debata współorganizowana przez konińską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową odbyła się 16 stycznia br. Oprócz ekspertów pojawili się na niej studenci pedagogiki i pracy socjalnej, przedstawicielki ROPS w Poznaniu oraz osoby reprezentujące konińskie organizacje pozarządowe. Rozmawiano o oczekiwaniach osób niepełnosprawnych, likwidowaniu wszelkich barier, komunikacji między instytucjami oraz organizacjami, mediacjach, kampaniach społecznych oraz dobrych praktykach.

Przy dwóch stolikach eksperckich zasiedli: Tomasz Gilewski, Anna Kwaśniewska – dyrektor MOPR, Bartosz Jędrzejczak - pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych. i organizacji pozarządowych oraz Robert Woźniak współorganizator, pomysłodawca debaty i Maciej Wiatrowski – Fundacja Im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, koordynator projektów: „Bezpiecznik Szkolny", „Konin – Miasto Dostępne". Spotkanie moderował kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej – mgr Artur Cygan. Dla wszystkich osób kwestia dostępności miasta dla wszystkich ma kluczowe znaczenia, czy to z powodu własnej niepełnosprawności czy pełnionej funkcji.

Robert Woźniak, redaktor Głosu Konińskiego wskazał na potrzebę empatii oraz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością, potrzebę zmian w mentalności sprawnych osób. Dla Macieja Wiatrowskiego ważna jest samoświadomość osób niepełnosprawnych, ich motywacja. To, że niepełnosprawność nie przeszkadza w realizowaniu celów – także tych mających edukować społeczeństwo. Udało mu się przekonać grupę konińskich urzędników i polityków by usiedli na wózek i z tej perspektywy poznali dostępność naszego miasta. Dla Anny Kwaśniewskiej współpraca ma kluczowe znaczenie, MOPR swoimi działaniami wpisuje się w poprawę, jakości życia osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Bartosz Jędrzejczak przypomniał, że jako trzeci samorząd w Polsce przyjęto w Koninie standardy dostępności. Wskazał na dobrą współpracę między organizacjami, biznesem i edukacją. Dzięki długofalowym działaniom, także postaci doktora Piotra Janaszka, Konin jest miejscem, w którym widok grupy osób na wózkach nie jest zaskoczeniem. Uznał, że możemy być dumni z Akademii Życia, Mustangów – koszykarzy na wózkach. Istotną sprawą - jak wspomniał pełnomocnik - jest ujednolicenie oznaczeń ułatwiających przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.
Tomasz Gilewski wskazał ponadto na ograniczenia w adaptacji starszych budynków, spełnianiu standardów, konieczność liczenia się zarówno z ograniczeniami ekonomicznymi jak i prawnymi. O mediacji i jej różnorodnych zastosowaniach, także w kontekście możliwości wykorzystania tego narzędzia również podczas rozmów o likwidacji barier mówił Dariusz Wilczewski, Mediator.

Wypowiedzi ekspertów uzupełniło kilka wypowiedzi zaproszonych gości.
Anna Leśna-Szymańska, prezeska Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Autyzmem Gepetto oraz przewodnicząca Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zwróciła uwagę na problem związany z tym, że osoby niepełnosprawne często muszą pokonywać bariery wynikające z braku empatii oraz wyobraźni – np., kiedy kierowcy parkują samochody na chodniku. Adaptacja starych budynków tak, aby spełniały standardy dostępności to ogromne wyzwanie – do tego tematu uczestnicy debaty wracali kilkakrotnie. Elżbieta Sroczyńska –dyrektor PCPR wskazała na specyfikę sytuacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na wsi oraz to, że jednym z wielu działań, z których możemy być dumni są Olimpiady Specjalne. Maria Wiatrowska (MOPR) dodała, że istnieje ogromna potrzeba wsparcia asystenckiego dla osób z niepełnosprawności ruchową. Nie powinno to być działanie związane z konkretnym projektem i ograniczone czasowo, lecz rozwiązanie systemowe – prawne i budżetowe.

Uczestnicy debaty zaznaczyli, że najważniejsze jest określenie potrzeb i oczekiwań i wspólne określenie, co możemy zrobić już dziś, co wymaga przygotowań i czasu, a co, ze względu np. na ograniczenia prawne, nie jest możliwe. Eksperci zgodnie stwierdzili, że od kilku lat widoczna jest poprawa w komunikacji pomiędzy organizacjami a instytucjami.

Anna Klechniowska / Fundacja Podaj Dalej

Data publikacji: 23.02.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.