Data dodania: 16.03.2018

Wsparcie dla rodzin z ciężko chorymi dziećmi

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc w formie dostosowanej do potrzeb.

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Utworzono fundusz pomocy stypendialnej, tak aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Chodzi o pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni i często nie potrafią sami przebić się do opinii publicznej z apelem o pomoc. Fundusz tworzony jest tylko i wyłącznie z odpisów 1% podatku oraz z darowizn.

Podstawową formą wsparcia jest świadczenie pieniężne w postaci comiesięcznego stypendium. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku. Przyznane stypendium zwykle nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Stypendium ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w pierwszych miesiącach udziału w Programie. Pełni rolę „pierwszej pomocy”, stabilizuje sytuację finansową rodziny i umożliwia zaplanowanie dalszych działań, mających trwale poprawić sytuację życiową.

Ponadto zabezpieczane są potrzeby rodziny związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym: dofinansowywany jest zakup leków i środków opatrunkowych, rehabilitacja, zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. W pozostałym kwestiach związanych z dążeniem do niezależności finansowej, mieszkaniowej czy zawodowej warunki udziału w Programie negocjowane są indywidualnie z każdą zakwalifikowaną rodziną.

W miarę możliwości dofinansowywane jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych żywicieli rodzin, likwidacja barier architektonicznych, remonty mieszkań, zakup sprzętu wspomagającego opiekę i wszelkie działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej. Taka pomoc wymaga zwykle rozliczenia przez rodzinę i dokumentowania wydatków. Gdy to tylko możliwe rodzina podejmuje trud pozyskania dofinansowania z środków publicznych np. z powiatowych centrów pomocy rodzinie, PFRON czy NFZ.

Rodzina wspierana jest w postaci poradnictwa socjalnego i rodzinnego, podejmowane są działania mające na celu uruchomienie lokalnych grup wsparcia, poszukiwane są osoby chętne do zaangażowania się w pomoc rodzinom w codziennych sprawach na zasadach wolontariatu oraz pomocy pro bono.

Obecnie wspierane są rodziny z całej Polski (zob. na mapie). Program adresowany jest przede wszystkim do rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Jednak gdy sytuacja rodziny jest szczególnie trudna, na przykład opiekuje się więcej niż jednym dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym, rozważane jest objęcie opieką także rodziny z wyższym dochodem. 

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz uważasz, że sytuacja materialna Twojej rodziny jest trudna, jesteś potencjalnym adresatem pomocy Stowarzyszenia SPES. Po zapoznaniu się z szczegółowymi informacjami o zasadach uczestnictwa w Programie Pomocy Dzieciom możesz do 5 kwietnia 2018 r. złożyć wniosek w formie dokumentu elektronicznego.

Przejdź do strony Informacje szczegółowe i składanie wniosku

pr

Data publikacji: 16.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.