Data dodania: 27.03.2018

Trenerzy pracy niezastąpionym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie 26 marca podsumowano projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”. Był on realizowany w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) oraz Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (WSON), a sfinansowano go ze środków PFRON.

W seminarium wzięli udział Bernadetta Krynicka – posłanka na Sejm, Sylwester Dąbrowski – wicewojewoda mazowiecki, Dorota Habich – p.o. prezesa PFRON, dr Monika Zima-Parjaszewska – prezes Zarządu Głównego PSONI, Monika Zakrzewska – koordynator ds. ICF (PSONI) oraz przedstawiciele władz, organizacji, pracodawców, placówek edukacyjnych i wspierających osoby z niepełnosprawnościami, osoby z niepełnosprawnościami oraz członkowie ich rodzin.

Cele spotkania: Przybliżenie problematyki i prezentacja rezultatów projektu

Celem spotkania było przybliżenie problematyki zatrudnienia wspomaganego i jego wpływu na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz prezentacja możliwości, jakie w powyższym procesie daje wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Dodatkowo przez pracowników Centrum DZWONI przedstawione zostały rezultaty mijającego projektu.

- Działania wspierające aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami to nasz wspólny obowiązek realizujący prawo wszystkich do podjęcia pracy. Te działania mają także wsparcie w programach rządowych „Za życiem” czy „Senior+”. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami – powiedział wicewojewoda Sylwester Dąbrowski witając gości spotkania.

– Chcemy poprzez nasze działania doprowadzić do sytuacji, w której każda osoba z niepełnosprawnością, która może i chce pracować – będzie pracować – powiedziała Dorota Habich, p.o. prezesa Zarządu PFRON-u, podczas seminarium podsumowującego projekt. – Chodzi o to, żeby to był jej wybór, żeby miała udział w podejmowaniu decyzji, jak ta praca ma wyglądać, jakie własne predyspozycje chce w tej pracy wykorzystywać. I właśnie to włączenie osób z niepełnosprawnościami w proces decydowania jest szczególną wartością w zatrudnieniu wspomaganym – zaznaczyła prezes.

Zalety zatrudnienia wspomaganego

Zatrudnienie wspomagane to specjalistyczny, zindywidualizowany i kompleksowy instrument wspierania aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Ten model wsparcia zaczął się kształtować się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, jako alternatywa dla zakładów pracy chronionej i państwowych instytucji opiekuńczych. Przełomowe dla jego rozwoju okazały się badania Marka Golda, dowodzące, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą, po odpowiednim przeszkoleniu i korzystając ze wsparcia, wykonywać nawet skomplikowane zadania na zwyczajnych stanowiskach pracy. U podstaw tego modelu leżą takie wartości i zasady jak: indywidualne podejście do każdej osoby, samostanowienie, upodmiotowienie i świadomy wybór – metoda ta kładzie nacisk na rozwijanie zainteresowań i preferencji beneficjentów oraz wspieranie ich w podejmowaniu świadomych decyzji, któremu towarzyszy zrozumienie konsekwencji dokonywanych wyborów.

Pomagają nie tylko w pracy

Istotę tej metody stanowi trwałe zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością przy zapewnieniu jej asysty tzw. trenera pracy, który pomaga jej w opanowaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań i obowiązków zawodowych, a także organizuje wsparcie długoterminowe i monitoruje przebieg pracy osoby zatrudnionej. O tym jak ważne jest wsparcie takich trenerów przekonywali podczas seminarium rodzice dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które znalazły zatrudnienie dzięki realizowanemu projektowi. Według ich relacji wsparcie trenerów pracy nie tylko pomogło uczestnikom projektu w zaadaptowaniu się do warunków, jakie stworzyli im pracodawcy, ale także znacząco wpłynęło na wzrost ich samodzielności poza miejscami pracy.

Wyróżnienia i statuetki

W trakcie seminarium wyróżniono współpracujących z Centrum DZWONI pracodawców i wręczono statuetki Ambasadorów Zatrudnienia Wspomaganego. Nagrodę dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odebrał Jarosław Szajner dyrektor generalny Urzędu, któremu towarzyszyła pełnomocnik Urzędu ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz równego traktowania – Agnieszka Zawadzka. Nagrodę za zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w administracji odebrała Anna Pankowska-Gałaj – dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia. Wyróżnienie przyznano również firmie Sodexo Polska Spółka z o. o., nagrodę odebrała Anna Stopel – menedżer ds. rekrutacji / koordynator ds. różnorodności i integracji oraz firmie prywatnej PHU GM, nagrodę odebrała właścicielka Grażyna Fąfara.

Nagrodzeni pracodawcy w trakcie seminarium mieli okazję podzielić się ze wszystkim swoimi doświadczeniami z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz współpracy z Centrum DZWONI.

Dzięki wsparciu PFRON

Prezes Dorota Habich przypomniała, że Fundusz już od kilkunastu lat konsekwentnie wspiera rozwój tej metody w Polsce, finansując kolejne projekty pozwalające m.in. na szkolenie trenerów pracy. –Musimy wszyscy pracować na to, aby ten potencjał, który Państwo zbudowali, mógł być wykorzystany wówczas, kiedy już zostaną wprowadzone rozwiązania systemowe – zwróciła się do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Info: PFRON, trenerpacy.pl, mazoweckie.pl, oprac. kat

fot. mazowieckie.pl

Data publikacji: 27.03.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.