Data dodania: 11.04.2018

Model wsparcia w środowisku pracy

Rozpoczęto realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy," którego liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. 

Jego partnerami są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Projekt ten stanowić ma kolejny element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Jest kontynuacją i rozwinięciem koncepcji wsparcia wypracowanej w ramach projektu Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, realizowanego w ramach PO KL. 

Jego celem jest wypracowanie i upowszechnienie wśród pracodawców na terenie całego kraju, modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla pracownika z niepełnosprawnością środowiska pracy.

Zasadniczymi komponentami opracowanego modelu wsparcia będą:

  • dokument strategiczny "Mapa drogowa wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy",
  • narzędzia operacyjne wspomagające pracodawców w organizacji środowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, w tym:
  • 4 poradniki nt. dostosowania środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną,
  • interaktywne, mobilne narzędzie do oceny możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych - tzw. Rozkład jazdy,
  • 4 warianty wirtualnego środowiska pracy dostosowanego do osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
  • interaktywny program wykorzystujący techniki rzeczywistości wirtualnej (VR) do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej,
  • utworzenie na bazie istniejących instytucji i struktur regionalnych, sieci podmiotów zaangażowanych we wspomaganie pracodawców w dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opracowany model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy będzie szeroko upowszechniony podczas 15. konferencji regionalnych i konferencji podsumowującej w województwie mazowieckim oraz indywidualnych i grupowych spotkań informacyjno-doradczych dla pracodawców, a także poprzez upowszechnienie materiałów informacyjnych przy wykorzystaniu Internetu i mediów społecznościowych oraz upowszechnienie publikacji w pismach specjalistycznych / branżowych ukierunkowanych na środowiska pracodawców i osób z niepełnosprawnością.

Poniżej zamieszczamy linki do Ankiet - Ankiety wypełniane są poprzez stronę internetową a ich wypełnienie zajmuje naprawdę niewiele czasu.

Ankieta dla Pracodawców

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLxfDK6EvZt3AjYyyMKBlIqZeXq6d6jTccrqqPjYPvZgPOg/viewform

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością - pracowników, potencjalnych pracowników

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSu49xNjWypXJWW_uksplVgNO2IZpzz2P72d4F0DWy96vMw/viewform

Realizatorzy projektu zapraszają do udziału w ankiecie

Info: PFRON, oprac. kat

Data publikacji: 11.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.