Data dodania: 28.04.2018

Rząd przyjął projekt ustawy o rencie socjalnej, trafił on już do Sejmu

Rada Ministrów 26 kwietnia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej zakładający podwyższenie od 1 czerwca 2018 roku tego świadczenia do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dzięki temu renta socjalna wyniesie 1029,80 zł brutto (878,12 zł netto). Obecnie jest to 865,03 zł brutto (745,18 zł netto). Oznacza to wzrost na poziomie ponad 19 proc.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 września br. z mocą obowiązującą od 1 czerwca br. Oznacza to, że świadczenie to w podwyższonej wysokości będzie wypłacane od 1 września br. z trzymiesięcznym wyrównaniem.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Jej celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę socjalną pobiera 280 tys. osób (stan na marzec br.). Są one w całości finansowane z budżetu państwa. Podwyższenie renty socjalnej przełoży się więc na wzrost wydatków budżetowych – w skali miesiąca o ok. 45 mln zł, a w skali roku o 540 mln zł.

27 kwietnia projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy trafił do Sejmu. 

Poinformowano o tym na stronie sejmowej: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=8&Kol=D&Typ=UST

Jego pierwsze czytanie, które ma się odbyć na forum sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, 7 maja. Wraz z nim ma zostać przeprowadzone pierwsze czytanie projektu o zmianie ustawy o rencie socjalnej złożonego przez Kukiz'15. Ten projekt również dotyczy podniesienia wysokości renty socjalnej do poziomu najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Info: MRPiPS, Sejm, oprac. sza

Data publikacji: 28.04.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.