Data dodania: 09.05.2018

Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Na posiedzeniu 9 maja Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pierwsza z nich podnosi rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Druga z nich wprowadza szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla tej grupy osób

Pierwsza z ustaw stanowi, że renta socjalna zrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.

Za jej przyjęciem było 437 posłów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Propozycję tę przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako odpowiedź na postulat osób z niepełnosprawnością, ich rodziców i opiekunów protestujących w Sejmie. Projekt ustawy w tej samej sprawie przygotował również klub Kukiz'15, oba były procedowane łącznie.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia w trakcie nauki w szkole, w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Druga ustawa wprowadza szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jej projekt, który został złożony w Sejmie przez posłów PiS, jest również – zdaniem projektodawców - odpowiedzią na postulat protestujących w Sejmie. Innego zdania byli przedstawiciele większości ugrupowań opozycyjnych, nazywając go „fikcją” i „manipulacją”.

Za ustawą głosowało 424 posłów, jeden był przeciw, 12 wstrzymało się od głosu.

Ustawa ta przewiduje objęcie osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności niżej określonymi formami wsparcia:
- Zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
- Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
- Prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.
- Bezlimitowe finansowanie przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. W tym celu zaproponowano regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, czyli umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi.

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca.

rhr, fot. Kancelaria Sejmu / Krzysztof Białoskórski

Data publikacji: 09.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.