Data dodania: 14.05.2018

Wsparcie wejścia uczestników WTZ na rynek pracy - konferencja PFRON i ZUS w Chorzowie

„Wszyscy jesteśmy tacy sami”, to hasło dumnie wyeksponowane na banerze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych doskonale wpisywało się w temat konferencji ZUS i PFRON „Wsparcie wejścia uczestników WTZ na rynek pracy”, zorganizowanej przez  Śląski Oddział Funduszu przy współpracy ZUS. Spotkanie odbyło się 10 maja w Chorzowie, w siedzibie ZUS, przy ul. Dąbrowskiego.

Wśród licznych przedstawicieli WTZ, PCPR, organizacji pozarządowych i innych podmiotów z terenu województwa śląskiego, na konferencji głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich, m.in. dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki  Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Ewa Niewiara, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Chorzowie, Mirosław Chudzicki.

Uczestnicy wysłuchali wystąpień zaproszonych gości m.in. na  temat zadań PFRON, służących rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością, sytuacji WTZ w województwie śląskim, czy perspektyw samodzielnego życia osób z niepełnosprawnościami oraz roli warsztatów terapii zajęciowej w ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Przedstawiciel ZUS przedstawił bieżące informacje na temat: „Renta z tytułu niezdolności do pracy, a aktywność zawodowa”.

- Chcemy dzisiaj przede wszystkim przedstawić wyniki kontroli WTZ-ów, poznać Państwa oczekiwania, problemy i porozmawiać o rozwiązaniach – powiedział na wstępie spotkania dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Jan Wroński.

Przedstawił pokrótce zadania PFRON, przypomniał dawny i porównał z obecnym system orzecznictwa, opisał i przedstawił realizację zadań ustawowych na rzecz osób niepełnosprawnych, scharakteryzował programy i zadania PFRON, m.in. SODiR, Stabilne Zatrudnienie, Absolwent, czy Praca Integracja.

Opierając się na danych pokontrolnych – z 2017 roku – stwierdził, że niewielka liczba, bo tylko 300 uczestników WTZ, tj. ok. 1,5 proc. z ogólnej liczby 26 tys. uczestników warsztatów – podjęło pracę. Co w takim razie dzieje się z resztą osób niepełnosprawnych, gdy już nie korzystają z zajęć w WTZ?

Diagnozę sytuacji WTZ  w województwie śląskim – na podstawie badań ankietowych – przedstawiła Gabriela Knapik ze Śląskiego Oddziału PFRON. Uzyskane dane pozwoliły sformułować ciekawe wnioski. Wynika z nich np., że głównymi przyczynami  opuszczania WTZ przez niepełnosprawnych są przede wszystkim brak ofert pracy i nastawienie rodziców, poza tym brak miejsc w ośrodkach, a także brak możliwości uczestniczenia w zajęciach w innych placówkach. Po opuszczeniu WTZ są już w wieku utrudniającym znalezienie pracy – średnio przebywają tam od 5 do 15 lat. W 70 proc. pozostają w domach rodzinnych, co trzeci uczestnik trafia do DPS, niektórym udaje się podjąć pracę lub w niewielkiej liczbie kontynuować terapię i aktywizację zawodową w ZAZ-ach.

Prelegentka zwróciła uwagę na pozytywny aspekt współpracy z władzami lokalnymi wskazując na dużą liczbę organizowanych wspólnie różnorodnych imprez kulturalnych i sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych.

Generalnie w WTZ-ach podejmuje się wielorakie działania w kierunku aktywizacji zawodowej uczestników. Na pytanie: co należy zmienić w funkcjonowaniu WTZ, aby działały efektywniej? - ankietowani odpowiadali, że należy zwiększyć kwoty dofinansowań per capita oraz płace kadry WTZ – wskazało to 90 proc. biorących udział w ankiecie.

W ich opinii obecne wynagrodzenie jest nieadekwatne i niedostosowane do obciążeń i obowiązków kadry. Błędem jest również – według nich – niemożność przekazania środków ze sprzedaży własnych wyrobów na inne cele niż integracja społeczna.
Ankietowani wyrazili także potrzebę większego wsparcia instytucjonalnego przede wszystkim w realizacji integracyjnych imprez kulturalnych, sportowych itp. Konieczne jest także zwiększenie działań nakierowanych na współpracę z jednostkami zajmującymi się pozyskiwaniem osób niepełnosprawnych do zatrudnienia - podsumowała G. Knapik.

O perspektywach samodzielnego życia osób z niepełnosprawnością  i roli warsztatów terapii zawodowej w aktywizacji społecznej i zawodowej mówiła Patrycja Rojek, kierownik WTZ „Unikat” w Katowicach. Pokazała wiele problemów z jakimi zmagają się WTZ na co dzień.

Na zakończenie, przed panelem dyskusyjnym nt. propozycji współpracy w zakresie aktywizacji uczestników WTZ, zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych przedstawiła pełnomocnik prezydenta Zabrza ds. osób niepełnosprawnych, Helena Budzanowska.

Następnego dnia, tj. 11 maja, tamże oraz niemal we wszystkich oddziałach ZUS na terenie całego kraju, odbył się „dzień otwarty” pod hasłem „Dzień Osób z Niepełnosprawnością”.

Więcej na ten temat: http://www.zus.pl/dzienON

Tekst i fot. Iwona Kucharska

Data publikacji: 14.05.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.