Data dodania: 15.06.2018

Więcej środków nie tylko na WTZ

Minister finansów wydał zgodę na dokonanie zmian w tegorocznym planie finansowym PFRON. Wniosek Funduszu w tej sprawie 15 czerwca pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Środki pochodzą z ponadplanowych przychodów z tytułu wpłat pracodawców i zostaną przeznaczone m.in. na kolejne podniesienie kwoty dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej.

Należy podkreślić zaangażowanie Krzysztofa Michałkiewicza, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, który jako prezes Rady Nadzorczej PFRON czynił usilne starania, aby jak najszybciej dokonać zmian finansowych będących w dyspozycji Funduszu.

Od 1 stycznia 2016 roku dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w WTZ wzrosło aż o 1200 zł. Obecnie wynosi 15 996 zł. Wcześniej – od 2009 roku było to 14 796 zł. Zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w tej placówce spowodowało poprawę ich funkcjonowania oraz dało możliwość dalszego ich rozwoju. Od lipca WTZ otrzymają kolejne dofinansowanie. W efekcie roczna dotacja na jednego uczestnika wyniesie 16 596 złotych.

WTZ przygotowują osoby z niepełnosprawnościami m.in. do aktywności zawodowej. W kraju prowadzonych jest 715 warsztatów terapii zajęciowej, z których korzysta ok. 27 tys. osób niepełnosprawnych.

- WTZ organizują zajęcia terapeutyczne, warsztatowe. Odgrywają niezwykłą rolę. Czasami w powiecie są jedynymi placówkami dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych" – mówiła Elżbieta Rafalska szefowa resortu rodziny podczas spotkania ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością w CPS „Dialog”.

Pieniądze na inne cele i nowe programy PFRON

Zwiększenie środków w planie finansowym PFRON pozwoli także na realizację nowych programów.

Uruchomiany zostanie program dotyczący prowadzenia zajęć klubowych dla osób z niepełnosprawnościami, które opuściły WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia oraz dla osób z niepełnosprawnościami będących kandydatami do uczestnictwa w WTZ. Celem programu będzie wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Będę prowadzone przez warsztaty zajęcia klubowe jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Przyznane w ramach programu dofinansowanie dotyczyć ma kosztów prowadzenia zajęć tych, które mogą obejmować aktywne formy wspierania osób z niepełnosprawnościami w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia. Na realizację programu w br. planowana jest kwota 1.200 tys. zł i objęcie wsparciem 1 000 osób.

Drugi nowy program dotyczy osób z niepełnosprawnościami powyżej 25 roku życia opuszczających system edukacji. Mają być one objęte wsparciem aby uzyskały samodzielność i niezależność. Przyznawane w ramach programu dofinansowanie dotyczyć ma kosztów prowadzenia wsparcia zapewniającego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej. Planowany koszt realizacji programu w 2018 r. wyniesie 12.933 tys. zł. W ramach programu planowane jest objęcie wsparciem 1 500 osób.

Dzięki zmianom w planie finansowym możliwe będzie także wspieranie osób z niepełnosprawnościami poszkodowanymi w wyniku żywiołu (powódź i inne ekstremalne zdarzenia atmosferyczne oraz katastrofy naturalne) na terytorium kraju. Program będzie stanowił kontynuację działań prowadzonych w poprzednim roku w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” Na realizację planuje się przeznaczyć kwotę 4.000 tys. zł celem objęcia wsparciem ok. 1.800 osób niepełnosprawnych.

Zwiększenie środków

W nowym planie finansowym zostały zaplanowane powiększone koszty:
- Przelewy redystrybucyjnych o kwotę 16.784 tys. zł.
- Program wyrównywania różnic między regionami o kwotę 11.082 tys. zł,
- Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej o kwotę 40.333 tys. zł, z tego:
- Realizacja programu „Aktywny Samorząd” o kwotę 22.200 tys. zł,
- Realizacja trzech nowych programów o kwotę 18.133 tys. zł.

Info: MRPiPS, PFRON, oprac. kat, fot. pixabay.com

Data publikacji: 15.06.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.