Data dodania: 19.06.2018

Uniwersytet Warszawski - rekrutacja na studia podyplomowe Specjalista d. zarządzania rehabilitacją

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Polityki Społecznej ogłasza rekrutację na studia podyplomowe na kierunku „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” finansowane ze środków UE w ramach EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego.

Na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” na Uniwersytecie Warszawskim mogą aplikować kandydaci z województw: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie – właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania kandydata.

Kandydat może aplikować o przyjęcie tylko na jedną uczelnię prowadzącą studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” w ramach projektu UE.

Harmonogram rekrutacji

ETAP I
Termin rejestracji internetowej w systemie IRK  https://irka.uw.edu.pl/18.06. - 18.07.2018 r.

Składanie dokumentów: 18.06. - 19.07.2018 r.

Spis wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia poświadczona notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • curriculum vitae (CV) - według szablonu CV Europass;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • list motywacyjny zawierający  uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych - motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją;
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji projektu;
 • portfolio: zaświadczenia, certyfikaty, osiągnięcia, dyplomy, doświadczenia zawodowe związane z pracą z ludźmi (staże, praktyki, wolontariaty) oraz w obszarach, które mogą być pomocne w wykonywaniu zawodu specjalisty ds. zarządzania procesem rehabilitacji; przyjmowane są kserokopie dokumentów.

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW ul. Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa, I piętro, pokój 108 w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10.00-13.00

lub

przesłać pocztą na ww. adres z dopiskiem: SP „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”. 

Prawidłowa rejestracja w systemie IRK oraz złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów jest warunkiem wzięcia udziału w drugim etapie rekrutacji.

Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie przekazana od razu w przypadku osobistego składania dokumentów albo telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail kandydata.

ETAP II

25.07.2018 r. - wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji wypełniają pisemnie Arkusz kompetencji.

Miejsce i czas wypełniania testu: AULA Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, ul. Nowy Świat 69, parter, 00-046 Warszawa, godzina 11.00.   

Informacja o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu rekrutacji będzie widoczna w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata 27.07.2018 r., od godziny 12.00.

ETAP III

Osoby z najwyższą punktacją uzyskaną z Arkusza kompetencji (około 30  osób) przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w terminach: 30.07.2018 r. i 31.07.2018 r.  

Kandydat otrzyma informację o wyznaczonej godzinie stawiennictwa na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć kolejni kandydaci z listy rankingowej będą indywidualnie zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną 1.08.2018 r.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 3.08.2018 r. od godz. 10.00 przez zamieszczenie informacji na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

Kontakt

Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska 
Sekretariat studiów: mgr Marzena Winiarska

Instytut Polityki Społecznej

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
ul. Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa, I piętro, pokój 110

tel.:+48 22 826 66 52

e-mail: ips@uw.edu.pl

Celem realizacji studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do kompleksowego zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Czas trwania studiów: 2 semestry; program kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktycznych.

Moduły kształcenia:

 1. Moduł Prawno-Organizacyjny
 2. Moduł Medyczny
 3. Moduł Psychologiczny
 4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy
 5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji
 6. Seminarium

Wykładowcy: psychologowie, lekarze, prawnicy, politycy społeczni, rehabilitanci.

Kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Kompetencje absolwenta będą obejmować zagadnienia dotyczące kompleksowej rehabilitacji, na którą składa się rehabilitacja: medyczna, zawodowa, społeczna, psychologiczna. Kształcenie słuchacza ukierunkowane jest na rozwój jego umiejętności w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z rehabilitacją; samodzielnego radzenia i pomocy klientowi/pacjentowi, w tym zwiększania jego osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy; rozstrzygania spraw związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i zabezpieczenia społecznego; znajomości i rozumienia procesu leczenia, procedur administracyjnych; skutecznego motywowania środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie wsparcia osoby rehabilitowanej i jej aktywizacji.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ” realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.

Info: PFRON, oprac. kat, fot. pixabay.com

Data publikacji: 19.06.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.