Data dodania: 06.08.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 2018

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na krajową dostawę (wykonanie składu elektronicznego, korekty, druku i kolportażu) egzemplarzy czasopisma specjalistycznego „Nowe Nasze Sprawy".

Jednocześnie informujemy, że zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz czasopisma „Nowe Nasze Sprawy".

I. Zamawiający – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, ul. Gałczyńskiego 4, 00-953 Warszawa

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dokonanie składu elektronicznego, korekty, druku i kolportażu periodyku „Nowe Nasze Sprawy" wydawanego w oparciu o umowę nr ZZB/000500/BF/D z dnia 25 lipca 2018 r. na realizację projektu pod nazwą „Opracowywanie i wydawania czasopisma i portalu internetowego „Nowe Nasze Sprawy" – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych".

III. Termin realizacji zamówienia
20 sierpnia 2018 r. do 22 marca 2019 r.
Harmonogram realizacji zostanie uzgodniony na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.

IV. Dane dotyczące projektu
Okres realizacji części projektu obejmującej druk: od 20.08.2018 do 22.03.2019 r.

V. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
1. Skład i łamanie komputerowe na podstawie wstępnego projektu (makiet) dostarczonego przez jednostkę Zamawiającego, tj. Redakcję Magazynu „Nowe Nasze Sprawy" z siedzibą w Katowicach, obróbka cyfrowa materiałów elektronicznych, przygotowanie impozycji i próbnych odbitek (proofów) oraz naświetlanie plików do druku (CTP). Przed skierowaniem do druku pliki muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Redakcję „Nowych Naszych Spraw".
W okresie realizacji projektu zaplanowano wydanie 7 (siedem) edycji czasopisma w formacie A4 (210 x 297 mm) w objętości:
- 6 edycji objętość 44 strony (22 strony kolor 4/4, 22 strony kolor 1/1)
- 1 edycja objętość 60 stron (30 stron kolor 4/4, 30 stron kolor 1/1)
- 1 edycja objętość 68 stron (34 stron kolor 4/4, 34 stron kolor 1/1)

2. Druk i prace introligatorskie. Rodzaj papieru: kreda błysk o gramaturze 90-135 g/m kw. Okładka w analogicznej gramaturze jak strony kolorowe. Oprawa: szycie zeszytowe (dwie zszywki). Nakład każdorazowo 4 650 egzemplarzy. Łączny nakład wyniesie zatem 32 550 egz.

3. Kolportaż: prowadzenie i aktualizacja – w ścisłej współpracy z Redakcją Magazynu „Nowe Nasze Sprawy" – bazy adresowej uczestników projektu, wydruki i naklejanie etykiet adresowych, kopertowanie egzemplarzy do białych kopert C4 z nadrukiem Zamawiającego i innymi niezbędnymi oznaczeniami lub foliowanie egzemplarzy wraz z etykietami adresowymi, transport do siedziby operatora pocztowego i wniesienie opłaty pocztowej.
Kolportaż musi być realizowany we współpracy z operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim, np. Pocztą Polską S.A.
Zaplanowano średnio 2 200 przesyłek dla każdego wydania czasopisma, które zawierać będą od 1 do 5 jego egzemplarzy.

VI. Sposób przygotowania wyceny
Wyceny należy określić w kwotach netto i brutto dla jednorazowego wydania, odrębnie dla każdej z trzech wyszczególnionych usług; wycena ta musi być uśredniona, bez względu na objętość konkretnego wydania. Dokonać również należy łącznej uśrednionej wyceny dla każdego wydania, bez względu na jego objętość.
Czasopismo „Nowe Nasze Sprawy" posiada nadany przez Bibliotekę Narodową Międzynarodowy Numer ISSN i spełnia kryteria czasopisma specjalistycznego, co stanowi podstawę do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 5 proc.

VII. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną pod adres: redakcja@naszesprawy.com.pl lub złożyć w formie pisemnej do dnia 20.08.2018 r. do godziny 15.00 w redakcji Magazynu „Nowe Nasze Sprawy", al. W. Korfantego 191E, 40-153 Katowice.
Oferty przesłane po tym terminie, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (redakcja@naszesprawy.com.pl) lub telefoniczny – 601 414 460.

VIII. Opis kryteriów i sposób dokonywania oceny oferty

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium – cena 100%. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację zgodnie z zastosowaną w zapytaniu wagą (100%).
Sposób przyznania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena oferty najtańszej
Cbad – cena oferty badanej
100 – współczynnik stały.

W przypadku zaoferowania identycznej ceny przez kilku oferentów preferowana będzie mniejsza odległość do siedziby redakcji Magazynu „Nowe Nasze Sprawy".

IX. Wymagania w stosunku do wykonawcy
Posiadanie stosownego parku maszynowego oraz doświadczenia w wydawaniu czasopism.

X. Wybór oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi tylko wszystkich oferentów pisemnie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi ono oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Warunki płatności
Po wykonaniu prac związanych z każdą edycją Magazynu „Nowe Nasze Sprawy" i wystawieniu przez Wykonawcę faktury wraz ze specyfikacją dla każdego wydania „Nowych Naszych Spraw", przelewem na wskazane konto w terminie 7 dni.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.