Data dodania: 24.08.2018

Niepełnosprawni, ubodzy i seniorzy są najbardziej wykluczeni – wynika z badania CBOS

CBOS od 28 czerwca do 5 lipca br. przeprowadziło badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" na grupie 952 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego (face-to-face), wspomaganego komputerowo (CAPI).

Z badania wynika, że aż 73 proc. pytanych uważa, że są w Polsce grupy społeczne doświadczające większych trudności niż inne. Wśród nich aż 48 proc. wskazało osoby z niepełnosprawnością, chorych i rencistów, biedni i ubodzy byli wymieniani w drugiej kolejności przez 20 proc. badanych, a 17 proc. uznało osoby starsze za doświadczające większych trudności.

Na postawione wprost pytanie, czy pewne grupy napotykają w życiu społecznym większe trudności niż inne najwięcej ankietowanych bo aż 87 proc. wskazało osoby z niepełnosprawnościami oraz biednych, ubogich (po 87 proc.), chorujących psychicznie i bezdomnych (po 84 proc.) oraz osoby starsze (77 proc.).
6 proc. badanych uważa, że są gorzej traktowani niż inni. Wśród przyczyn wymieniają złą sytuację materialną (37 proc. – rzadziej niż w badaniach przeprowadzonych pięć lat temu), niepełnosprawność, chorobę (34 proc.) oraz wiek (30 proc.). W następnej kolejności wymieniano wyznanie, przekonania polityczne oraz orientację seksualną.
Kilka lat temu przyczyn złej sytuacji materialnej upatrywano głównie w czynnikach zewnętrznych (wysokim bezrobociu, braku pracy), a obecnie, w sytuacji niskiego bezrobocia, bieda najczęściej wiązana jest z czynnikami zależnymi od człowieka, np. niechęcią do podejmowania pracy.

Oprac. kat, fot. pixabay.com
Data publikacji: 24.08.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.