Data dodania: 30.08.2018

Od września mniejsze limity dorabiania dla emerytów i rencistów

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłasza prezes GUS. Przeciętne wynagrodzenie za drugi kwartał 2018 roku zmniejszyło się w stosunku do pierwszego i wynosi 4521,08 zł brutto.

Kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub renty wyliczono więc odpowiednio:
- 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 3164,80 zł brutto

- 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5877,40 zł brutto.

Nowe progi będą obowiązywać od 1 września do 30 listopada 2018. W tym okresie emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 3164,80 zł brutto. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia.

Kwota ta nie może być jednak wyższa niż tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia, która od 1 marca 2018 roku wynosi:
- 582,38 zł brutto – w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 436,82 zł brutto – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 495,06 zł brutto – w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby.

Jeśli natomiast dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 5877,40 zł brutto - ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Należy pamiętać, że prawo do renty socjalnej jest zawieszane, gdy kwota przychodu przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwarta kalendarzowy.

Zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem.

ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu dla osób pobierających emeryturę częściową. Pełna wysokość gwarantowana jest również w przypadku:
- renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
- renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

rhr, fot. pixabay.com
Data publikacji: 30.08.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.