Data dodania: 05.09.2018

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XV edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „Otwarte Drzwi".

Termin składania prac: do 15 października 2018 r.

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,Otwarte Drzwi."

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Uczestnicy i warunki konkursu:

• do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
• prace do konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
• konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Kategorie prac magisterskich i doktorskich:
• rehabilitacja społeczna,
• rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
• rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).
Sposób składania prac:

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w jednym egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie dwóch egzemplarzy w wersji papierowej.

Do pracy należy dołączyć:
1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
o prezentację przedmiotu pracy,
o cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
o techniki badawcze,
o najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
3. recenzje pracy (do zgłaszanej pracy magisterskiej należy dołączyć jedną recenzję),
4. płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

5. wypełnione i opatrzone podpisem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
6. wypełniona i opatrzona podpisem Klauzula informacyjna - stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wyniki konkursu:

Informacje o terminie rozstrzygnięcia konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

O rozstrzygnięciu konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni pisemnie.

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON:

Wydział ds. Komunikacji – tel. (22) 50 55 271
e-mail: pwi@pfron.org.pl

Dokumenty do pobrania

- Formularz zgłoszeniowy (doc 40 KB)

- Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych (docx 15 KB)

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (docx 13 KB)

- Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI" (pdf 394 KB)

Data publikacji: 05.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.