Data dodania: 21.09.2018

Podpisano porozumienie między RPP i PFRON

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec i p.o. prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dorota Habich podpisali 21 września porozumienie o współpracy. Jego głównym celem jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększanie świadomości praw pacjentów, w tym z niepełnosprawnościami.

Chodzi również o podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapobiegania naruszeniom praw pacjentów z niepełnosprawnościami.

Realizacja porozumienia odbywać się będzie poprzez:
• analizę warunków i promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, w tym realizację działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, w ramach realizowanego przez PFRON programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej";
• inicjowanie i realizację wspólnych projektów dotyczących szeroko rozumianego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami – w tym również współfinansowanych ze środków wspólnotowych;
• wspólną realizację inicjatyw informacyjno-edukacyjnych dotyczących aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami;
• bieżące wzajemne informowanie o realizowanych programach i działaniach obydwu instytucji.

- Jestem przekonany, że współpraca z PFRON będzie stanowić istotne wsparcie w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami. Wierzę, że nasze wspólne działania będą miały istotny wpływ na podwyższenie poziomu przestrzegania praw tych osób, również dzięki wspólnie podejmowanym przedsięwzięciom edukacyjno-informacyjnym – wskazał Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

- Art. 25 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych stanowi, że osoby niepełnosprawne mają prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia, bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz że należy zapobiegać przypadkom odmowy udzielenia, ze względu na niepełnosprawność, opieki zdrowotnej lub usług zdrowotnych (...) Dlatego też, uważam iż współpraca PFRON z rzecznikiem praw pacjenta jest tak bardzo ważna dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – powiedziała Dorota Habich, p.o. Prezesa Zarządu PFRON.
- Bardzo się cieszę z tego porozumienia, jestem przekonana, że dzięki takiej współpracy znosimy bariery wokół osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając korzystanie z pełni praw w sferze usług zdrowotnych, które mają bardzo istotny wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnościami – podsumowała D. Habich.

Jedną z pierwszych planowanych inicjatyw jest przygotowanie wspólnego stoiska informacyjnego podczas II Powiatowych Targów Aktywności dla Niepełnosprawnych i Seniorów 19 października 2018 r. w Głogowie.

Info i fot. PFRON
Data publikacji: 21.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.