Data dodania: 25.09.2018

Większe dofinansowanie do WTZ i ZAZ

Od 1 lipca br. wzrosło dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika warsztatów terapii zajęciowej. Od nowego roku zwiększy się także dofinansowanie pracowników zakładów aktywności zawodowej.

Od 1 stycznia 2016 roku kwota dofinasowania wynosiła 15 996 zł. Wcześniej – od 2009 roku było to 14 796 zł. W wyniku tegorocznej nowelizacji zwiększono dofinansowanie:
- kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do wysokości 16 596 zł (od 1 lipca 2018 r.). W kolejnych latach będzie to: w 2019 r. - 17 796 zł oraz w 2020 r. i w latach następnych - 18 996 zł;
- rocznego zatrudnienia jednego pracownika z niepełnosprawnością w zakładzie aktywności zawodowej - do wysokości 22 000 zł.

- WTZ organizują zajęcia terapeutyczne, warsztatowe. Odgrywają niezwykłą rolę. Czasami w powiecie są jedynymi placówkami dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów pobytu uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej to bardzo dobra wiadomość dla tych placówek i ich podopiecznych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Zmienił się także sposób obliczania liczby osób niepełnosprawnych w województwie, na podstawie którego liczona jest wysokość środków przekazywanych samorządom wojewódzkim przez PFRON. Zmieniono również sposób ustalania maksymalnej kwoty zobowiązań do wypłaty z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej.

Warsztaty terapii zajęciowej pomagają tym niepełnosprawnym, którzy są niezdolni do pracy. W całej Polsce działa 718 warsztatów, z których korzysta ponad 27,2 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby, które mają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu. Zgłoszenia osób, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka, która ma utworzyć warsztat lub która już go prowadzi, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej. WTZ mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Info: MRPiPS, fot. archiwum NS
Data publikacji: 25.09.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.