Data dodania: 02.10.2018

RPD apeluje do premiera o większe wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami

Prawa człowieka nie mogą być traktowane jako przywilej osób zdrowych; także osobom z niepełnosprawnościami należy umożliwić uczestniczenie w życiu społecznym i dopomóc w wykorzystaniu całego swojego potencjału - napisał rzecznik praw dziecka Marek Michalak w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego.

W swoim wystąpieniu rzecznik zwrócił uwagę na szczególną sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce i przedstawił wybrane problemy, z którymi borykają się dzieci z niepełnosprawnościami.

"Jednym z ważnych zadań państwa jest wyrównywanie tej grupie dzieci szans, zapewnianie im standardu życia porównywalnego z ogółem społeczeństwa. Prawa człowieka nie mogą być traktowane jako przywilej tylko osób zdrowych. Także osobom z niepełnosprawnościami należy umożliwić uczestniczenie – na miarę ich możliwości – w życiu społecznym i dopomóc w wykorzystaniu całego swojego potencjału" - napisał Michalak.

Zwrócił uwagę, że to na państwie ciąży obowiązek podejmowania wszelkich działań, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami pełne korzystanie z fundamentalnych swobód i praw człowieka na równych zasadach. "Polityka państwa powinna być nakierowana na otaczanie ich szczególną troską, w tym – zapewnienie normalnego życia w warunkach gwarantujących im godność, umożliwiających im osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym" - napisał RPD.

Rzecznik wskazał m.in. na niejednolitość orzecznictwa zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i brak biegłych sądowych. "Problemy poruszane przez zgłaszających to przede wszystkim brak dostatecznej liczby biegłych sądowych, długie terminy oczekiwania na badanie przez biegłych, czy też brak konkretnych specjalistów na listach prezesów Sądów Okręgowych. Powyższe powoduje przewlekłość postępowań sądowych w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności, co stanowi naruszenie konstytucyjnego prawa rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, zagwarantowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" – wylicza RPD.

Zdaniem Michalaka pomoc państwa w zakresie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami jest niewystarczająca. "Świadczenia, zasiłki i dodatki dla rodzica / opiekuna przeznaczane na pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom w dalszym ciągu są niewystarczające i nie uwzględniają szczególnego nakładu czasu i środków koniecznych dla zapewnienia potrzeb tych dzieci" – napisał.

Rzecznik przypomniał, że Polska nadal nie podpisała ani nie ratyfikowała Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, który przewiduje, że każda osoba, która czuje się pokrzywdzona w wyniku działań instytucji państwowych niezgodnych z jej postanowieniami, może zwrócić się o pomoc do Komitetu do spraw praw osób niepełnosprawnych.

Michalak zwrócił uwagę także na konieczność wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością. Wskazał, że istotne są m.in. takie kwestie jak: realizacja obowiązku dowożenia dzieci z niepełnosprawnością, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, realizacja zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz brak wystarczającej oferty edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnością.

"Szkoły ogólnodostępne wciąż nie są przygotowane na realizowanie idei edukacji włączającej, która zakłada niwelowanie barier na każdym poziomie tak, aby młody człowiek z niepełnosprawnością mógł odnaleźć się w najbliższej szkole, będącej częścią środowiska lokalnego" – napisał RPD. Ocenił, że wiele szkół ogólnodostępnych nie jest przygotowanych do przyjęcia dzieci z określonymi niepełnosprawnościami z powodu barier architektonicznych lub mentalnych. (PAP)

Olga Zakolska, graf. pixabay.com
Data publikacji: 02.10.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.