Data dodania: 02.01.2019

Wypracowywanie modelowego wsparcia w środowisku pracy osób z niepełnosprawnością

12 grudnia ub. roku odbyło się w Warszawie, zorganizowane przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, spotkanie informacyjne na temat projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy".

Partnerami projektu są: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – partner wiodący, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

Termin realizacji: 1.02.2018 r. – 31.01.2020 r.

Opis projektu
Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie na terenie całego kraju, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla takiego pracownika środowiska pracy. Projekt jest spójny z celem szczegółowym nr 2 PO WER - Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zasadniczymi komponentami opracowanego modelu wsparcia będą:
• dokument strategiczny „Mapa drogowa wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy",
• narzędzia operacyjne wspomagające pracodawców w organizacji środowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, w tym:
• 4 poradniki nt. dostosowania środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną,
• interaktywne, mobilne narzędzie do oceny możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych – Rozkład jazdy,
• 4 warianty wirtualnego środowiska pracy dostosowanego do osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
• interaktywny program wykorzystujący techniki rzeczywistości wirtualnej (VR) do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej,
• utworzenie na bazie istniejących instytucji i struktur regionalnych, sieci podmiotów zaangażowanych we wspomaganie pracodawców w dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie analizy występujących obecnie w Polsce rozwiązań i instrumentów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, diagnozy barier i potrzeb w zakresie zatrudniania tej grupy osób oraz przeglądu dobrych praktyk z zakresu kształtowania bezpiecznego i odpowiedniego środowiska pracy dla nich. Na podstawie wyników tych działań opracowane zostaną rekomendacje do modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. Pilotażowa wersja modelu zostanie poddana testowaniu z udziałem 30 pracodawców z uwzględnieniem zróżnicowania gospodarczego, terytorialnego, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju niepełnosprawności.

Opracowany model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy będzie szeroko upowszechniony podczas 15 konferencji regionalnych i konferencji podsumowującej w województwie mazowieckim oraz indywidualnych i grupowych spotkań informacyjno-doradczych dla pracodawców, a także poprzez upowszechnienie materiałów informacyjnych przy wykorzystaniu Internetu i mediów społecznościowych oraz upowszechnienie publikacji w pismach specjalistycznych / branżowych ukierunkowanych na środowiska pracodawców i osób niepełnosprawnych. Zakładana liczba docelowych odbiorców wszystkich działań upowszechniających ma wynieść co najmniej 100 tys. pracodawców.

Przebieg spotkania
Grudniowe spotkanie skierowane było do wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają lub zamierzają zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. W jego trakcie zaprezentowana została pilotażowa wersja modelu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych, która w dalszej części realizacji programu będzie testowana przez 30 pracodawców reprezentujących rynek pracy chronionej i otwarty rynek pracy, jak również administrację publiczną.

Opracowany model zawiera konkretne narzędzia do tworzenia środowiska pracy uwzględniającego specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową oraz intelektualną, w tym narzędzia do oceny fizycznych i psychospołecznych warunków pracy, narzędzia wspomagające przystosowanie środowiska a także sieć podmiotów, które działając bezpośrednio z pracodawcą wspomogą go w eliminacji barier i podjęciu decyzji o zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością.

Na spotkaniu przedstawione zostały pracodawcom ramy planowanej współpracy oraz oczekiwania w zakresie zaopiniowania narzędzi pomocnych w dostosowaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem spotkania było ponadto wyłonienie pracodawców chętnych do udziału w dalszej części programu.

Zakwalifikowani pracodawcy otrzymają do dyspozycji: 4 poradniki, mapę drogową programu, narzędzia interaktywne opracowane z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR) oraz kalkulatory kosztów i korzyści dla pracodawcy. Opinie pracodawców i wnioski ekspertów asystujących w procesie testowania posłużą do opracowania ostatecznej wersji narzędzi, które zostaną szeroko upowszechnione.

Prezentowana problematyka została przedstawiona przez ekspertów partnerów projektu. Centralny Instytut Pracy reprezentowała prof. Joanna Bugajska i dr. Andrzej Grabowski, PFRON – dyr. oddziału opolskiego Łukasz Żmuda, KZRSI i SN – prezes Jerzy Szreter i Hubert Pora – koordynator projektu.

Osoby zainteresowane projektem i udziałem w nim zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kzrsiisn@poczta.onet.pl

pr, fot. Hubert Pora
Data publikacji: 02.01.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.