Data dodania: 11.02.2019

Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 7 lutego odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w MRPiPS, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych udział wzięli licznie przybyli członkowie Rady, dyrektor Biura Pełnomocnika - Michał Pelczarski, prezes Zarządu PFRON - Marlena Maląg, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej - Justyna Pawlak. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej, Monika Zima- Parjaszewska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Na początku obrad minister Krzysztof Michałkiewicz wręczył nominacje dwóm nowym członkom Rady: Natalii Marciniak Madejskiej ze Stowarzyszenia „Na TAK", jako reprezentantce organizacji pozarządowej oraz Katarzynie Niemyjskiej, z ramienia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, organizacji reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu.

Dalsza część konferencji podzielona została na sesje tematyczne odpowiadające wybranym działaniom, nad którymi pracowało MRPiPS w sferze wsparcia osób niepełnosprawnych:
• Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
• Program Dostępność plus wraz z obszarami, za które odpowiada MRPiPS.

Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej sesji dotyczącej Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych minister Krzysztof Michałkiewicz przedstawił Plan wsparcia osób niepełnosprawnych na 2019 rok, oraz założenia projektu: centr opiekuńczo-mieszkalnych. Ponadto dyrektor Justyna Pawlak przedstawiła program usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019.

W kolejnej sesji dotyczącej programu Dostępność plus prezentacje przedstawiła naczelnik Wydziału Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych - Anna Iwańczyk, która wyjaśniła w jaki sposób program ten poprawi sytuację niepełnosprawnych i nakreśliła zakres działań MRPiPS i PFRON.

Sesje podsumowała dyskusja członków Krajowej Rady Konsultacyjnej na tematy przewodnie spotkania.

Następnie głos zabrali: Marek Kalbarczyk z Fundacji „Szansa dla Niewidomych" wygłaszając krótkie przemówienie dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnością wzroku i Elżbieta Neroj z Ministerstwa Edukacji Narodowej, która przedstawiła główne założenia planu działań MEN w zakresie wdrażania edukacji włączającej.

Posiedzenie zamknęła przewodnicząca, Monika Zima-Parjaszewska.

Info i fot. BON, oprac. rhr/
Data publikacji: 11.02.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.