Data dodania: 01.03.2019

Wspierać dążenie do samodzielności

„Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia" – właśnie ten obszar programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności" cieszy się największym zainteresowaniem. W ramach tegorocznej edycji do 46 podmiotów trafią łącznie 3 mln zł.

Głównym celem program „Od zależności do samodzielności" jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, które własnym staraniem, siłami, możliwościami i zasobami, nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Program działa w czterech obszarach (modułach):
1. Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi
2. Samopomoc
3. Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
4. Integracja i innowacyjność

To właśnie trzeci moduł, skierowany na wspieranie dążenia do samodzielności, cieszył się największym zainteresowaniem. Jak możemy przeczytać w opisie programu, w ramach tego obszaru preferowane są następujące działania:
• Wzmacnianie motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielnienia
• Szkolenia, warsztaty, kursy dostosowane do potrzeb osoby z zaburzeniami psychicznymi
• Spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, prawnik, trener – coach rozwojowy itp.)
• Motywowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do udziału w różnorodnych formach aktywności sportowo-ruchowej
• Organizowanie spotkań mających na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem.

W ramach tegorocznej edycji programu „Od zależności do samodzielności" dofinansowanie otrzyma 46 podmiotów – 20 jednostek samorządu terytorialnego i 26 organizacji pozarządowych. Łączna kwota dofinansowania to 3 mln zł.

Info: MRPiPS, fot. pixabay.com
Data publikacji: 01.03.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.