Data dodania: 06.03.2019

„Mój dom", opieka i asystencja, czyli priorytety SFWON na 2019 r.

Plan wsparcia na 2019 r., omówienie najważniejszych celów i działań Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także prezentacja podpisanego 28 lutego przez minister Elżbietę Rafalską programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" – to główne punkty spotkania 5 marca wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza z przedstawicielami urzędów wojewódzkich.

Planowana wysokość przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. to 647 mln zł. Jak zaznaczył podczas spotkania z przedstawicielami Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Fundusz ma stabilne finansowanie.

W planie na 2019 r. znalazły się 3 główne obszary – „Mój dom", „Opieka" i „Asystencja". Jak mówił podczas prezentacji wiceszef MRPiPS, „Mój dom" to przede wszystkim centra opiekuńczo-mieszkalne dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, „Budynki bez barier", czyli bezzwrotne dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych w budynkach wielorodzinnych (m.in. windy, podjazdy), a także „Mieszkanie bez barier" – to dostosowanie mieszkań dla konkretnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pakiet programów obejmujących „Opiekę" to m.in. wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych poprzez tzw. opiekę wytchnieniową oraz rozwój usług opiekuńczych, również specjalistycznych. Usługi opiekuńcze to w dużym skrócie różnorodne formy wsparcia realizowane przez gminy, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są adresowane do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 75 roku życia. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są przeznaczone m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy niepełnosprawnością intelektualną i dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

– Jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc. Dlatego ważne jest dofinansowanie – żeby biedniejsze gminy mogły zapewniać dostęp do takich placówek i usług – stwierdził wiceminister Krzysztof Michałkiewicz. Zakłada się, że 50 proc. programu będzie finansowane z środków Funduszu Solidarnościowego a 50 proc. przez stronę samorządową. Łącznie na ten cel ma być przeznaczone 120 mln zł.

Kolejnym rozwiązaniem ma być asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, co pozwoli na większą niezależność, pełniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie i „lepszej jakości życie".

Podczas spotkania przedstawiono też programy innych resortów, m.in. specjalne świadczenia medyczne NFZ (Ministerstwo Zdrowia), „Dostępne parki narodowe" (Ministerstwo Środowiska) czy działania cyfrowe (Ministerstwo Cyfryzacji) mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu i ułatwienie codziennego życia osobom niepełnosprawnym.

Info: MRPiPS, oprac. kat

Data publikacji: 06.03.2019 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.