Data dodania: 07.03.2019

Polska Rada Języka Migowego o certyfikacji tłumaczy

Problemy, z jakimi borykają się z codziennym życiu zarówno osoby niesłyszące, jak i tłumacze polskiego językowego migowego, a także projekt rozwiązań dotyczących certyfikacji tłumaczy – to główne punkty posiedzenia Polskiej Rady Języka Migowego w MRPiPS, które odbyło się 7 marca.

Rozpoczynając posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego w MRPiPS, w którym uczestniczyli minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, szefowa resortu podziękowała obecnym na spotkaniu przedstawicielom Rady za dotychczasową zgodną współpracę.

Dyskutowano przede wszystkim na temat projektu certyfikacji tłumaczy polskiego języka migowego, a także obecnych problemów osób niesłyszących w życiu codziennym. Dr Małgorzata Czajkowska-Kisil przedstawiając wypracowane rozwiązania, zwróciła uwagę na szczególnie ważną kwestię – osoby niesłyszące, które z różnych powodów chciałyby skorzystać z pomocy asystenta (np. z MOPS), mają kłopot, ponieważ asystenci nie znają języka migowego. Innym wspomnianym problemem jest zbyt mała liczba tłumaczy polskiego języka migowego. Wypracowanie nowych rozwiązań dotyczących certyfikacji tłumaczy jest konieczne – wskazuje PRJM.

Polska Rada Języka Migowego to organ doradczy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej stanowiącym forum współpracy na rzecz osób niesłyszących i niedosłyszących przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Do jej zadań należy m.in. ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej, upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym, sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych, a także wskazywanie propozycji rozwiązań dotyczących obszaru jej zainteresowania, w tym związanych ze stosowaniem Polskiego Języka Migowego, Systemem Językowo-Migowym i Systemem Komunikacji Osób Głuchoniemych.

Info i fot. MRPiPS
Data publikacji: 07.03.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.