Inkubator Dostępności: Wypracować i przetestować 45 innowacyjnych rozwiązań

Od 16 do 30 marca br. potrwa nabór wniosków do Inkubatora Dostępności. Ten projekt grantowy, realizowany przez ROPS w Krakowie i FIRR, ma charakter ogólnopolski. Zgłoszenia będą przyjmowane m.in. od osób prywatnych. Autorzy pomysłów mogą uzyskać szerokie wsparcie, w tym dofinansowanie w wysokości do 100 tys. zł.

Od 1 października ub.r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego realizują projekt grantowy Inkubator Dostępności (ID). Stanowi on rozwinięcie Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych (MIIS), którego celem było podniesienie jakości życia osób zależnych i ich opiekunów. Efektem trzyletnich działań był wybór 42 innowacyjnych rozwiązań do testowania, w tym 9. do upowszechnienia (http://naszesprawy.eu/rehabilitacja-zdrowie-i-nauka/innowacje-z-malopolski-w-trosce-o-osoby-z-niepelnosprawnosciami-i-seniorow/).

– Cieszymy się, że nasze doświadczenie i mechanizm inkubowania został doceniony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To pozwala na dalsze rozwijanie kreatywności i budowanie potencjału społecznego naszego kraju. Teraz możemy działać w skali znacznie większej niż dotychczas, czyli w całej Polsce – podkreśla Wioletta Wilimska, dyrektor ROPS w Krakowie.

Wioletta Wilimska

Wioletta Wilimska

MIIS adresowany był tylko do innowatorów z Małopolski, a obecnie nie ma ograniczenia terytorialnego. Istotną różnicą jest też zakres tematyczny. ID skupia się bowiem na niewystarczającej dostępności do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. A celem jest wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań.

– Kiedy rozpoczynaliśmy MIIS, zastanawialiśmy się, czy pozyskamy wystarczającą liczbę innowacyjnych rozwiązań. Dziś takie obawy nas nie dotyczą. Biorąc pod uwagę potencjał aktywnych, twórczych i zaangażowanych osób w całej Polsce, jesteśmy spokojni, że znakomitych pomysłów na innowacje nie zabraknie – komentuje Rafał Barański, zastępca dyrektora ROPS w Krakowie.

Rafał Barański

Rafał Barański

Zostań innowatorem

Od 16 do 30 marca br. potrwa nabór wniosków do Inkubatora Dostępności. Potencjalnymi grantobiorcami są osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty pomocy i integracji społecznej, jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa, w tym z sektora ekonomii społecznej, a także partnerstwa (również grupy nieformalne). Zgłoszenia w formie uzupełnionej Karty Innowacji Społecznej należy przesłać pocztą elektroniczną.

– Nie mamy preferencji w kwestii rozwiązań, staramy się nie ograniczać inwencji wnioskodawców. Nie przewidujemy dodatkowych punktów za innowacje w jakiejś określonej dziedzinie. Oceniając projekty, sprawdzimy potencjał i doświadczenie wnioskodawców, ale podstawowymi kryteriami jest zwiększenie dostępności i innowacyjność – informuje Joanna Piwowońska, dyrektor ds. projektów strategicznych w FIRR.

Joanna Piwowońska

Joanna Piwowońska

Działania w ramach Inkubatora Dostępności przewidziane są do końca września 2023 r. Plany zakładają zorganizowanie jeszcze jednego naboru. Jego termin zostanie ogłoszony na przełomie 2020 i 2021 roku. Jeśli będzie potrzeba i pozwolą na to środki finansowe, to w przyszłym roku innowatorzy otrzymają dodatkową szansę na złożenie wniosku.

Do 100 tys. zł

ID jest finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość tego projektu przekracza 3,9 mln zł. Natomiast kwota grantu na przetestowanie innowacyjnego pomysłu wyniesie maksymalnie 100 tys. zł. ROPS, na podstawie doświadczeń z MIIS, szacuje, że wnioskodawcy otrzymają średnio po ok. 45 tys. zł.

– Dofinansowanie można przeznaczyć zarówno na przygotowanie rozwiązania, jak i jego testowanie. Trzeba podkreślić, że okres realizacji całej innowacji społecznej to nie więcej niż 9 miesięcy. Z kolei grupa, z którą odbędą się testy, obejmie od 7 do 12 osób. Wyraźnie więc widać, że ID oferuje niemałe środki – mówi Anita Parszewska, kierownik Działu Innowacji Społecznych w ROPS w Krakowie.

Anita Praszewska

Anita Parszewska

Jak podkreśla Rafał Barański, od potencjalnych grantobiorców nie jest wymagany wkład własny. I dodaje, że formę zabezpieczenia stanowi prosty i niegenerujący dodatkowych kosztów weksel in blanco. Tak jak w przypadku MIIS, postawiono na uproszczone rozliczanie grantu. Nie trzeba będzie przedkładać dokumentów finansowych, takich jak faktury czy rachunki.

– Rozliczać się będziemy z innowatorami na podstawie ustalonych wcześniej konkretnych efektów. Tak uproszczony system okazał się rozwiązaniem bardzo skutecznym. Dzięki temu z Inkubatora skorzystały również osoby fizyczne, które księgowości nie prowadzą. Innowatorzy mogli skupić się na tym, co chcą zrobić, a nie na obsłudze administracyjnej innowacji – wyjaśnia Anita Parszewska.

Pierwsze transze grantów zostaną przekazane w czerwcu i lipcu br. Zostanie to poprzedzone nie tylko procesem oceny pomysłu, ale też dopracowaniem specyfikacji wybranych innowacji. To już nastąpi wspólnie z innowatorami.

Wsparcie opiekuna

– Poprawa dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej, komunikacyjnej, usług czy produktów następuje w Polsce wciąż zbyt wolno. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu społeczeństwa jesteśmy w stanie znacznie przyspieszyć niektóre procesy. Inkubator Dostępności daje unikatową możliwość zbudowania rozwiązania, z którego sami będziemy kiedyś korzystać – mówi Wioletta Wilimska.

Zadania w ID zostały rozdzielone na 4 moduły: Wytwórnia, Montażownia, Pracownia i Rozgłośnia. Jak informuje Anita Parszewska, każdy pomysł zyska indywidualnego opiekuna. Będzie on towarzyszył w całym procesie inkubacji innowacji, tj. opracowania, testowania, monitorowania i rozliczania. Takie wsparcie doceniają zwłaszcza osoby fizyczne, bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia projektowego.

Z kolei Rafał Barański zaznacza, że ROPS i FIRR biorą na siebie również ciężar ewaluacji. Ekspert podkreśla, że bieżąca ocena i wyciągane wnioski pozwalają na wyeliminowanie błędów podczas realizacji działań i podniesienie ich jakości. Tak też zaprojektowano cały proces badawczy. Z innowatorem i osobami testującymi dane rozwiązanie zaplanowane są 3 spotkania: przed, w trakcie i po zakończeniu realizacji działań.

Czas spotkań

– Rozpoczynając projekt mieliśmy obawy, że słowo innowacja odstraszy potencjalnych uczestników. Baliśmy się, że podejdą do tego terminu stereotypowo i nasz projekt odbiorą jako ofertę związaną jedynie z wysokimi technologiami. Dziś wiemy, że tak nie będzie – mówi Joanna Piwowońska.

Pierwsze 5 miesięcy realizacji projektu upłynęło przede wszystkim na organizowaniu spotkań indywidualnych i grupowych z potencjalnymi innowatorami. Wzięło w nich udział ponad 500 osób. Do tego dochodzi jeszcze grupa zainteresowanych, z którą kontakt odbywa się mailowo, telefonicznie, a także za pośrednictwem webinarów i Skype’a.

Ze względu na ogólnopolski charakter przedsięwzięcia, został uruchomiony Mobilny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny. Eksperci ROPS-u i FIRR-u dotarli do różnych części kraju. Zainteresowani mieli okazję poznać zasady projektu, a także skonsultować własne pomysły. Tak też będzie tuż przed rozpoczęciem naboru, 10 marca w Olkuszu, a 2 dni później w Kluczborku.

Jak dodaje Anita Parszewska, nowością w porównaniu z MIIS były maratony kreowania innowacji społecznych. Tzw. Innovathony dla dostępności odbyły się w Krakowie, Warszawie i Gdyni. Łącznie wzięło w nich udział ponad 150 osób. Dzięki metodzie Design Thinking, uczestnicy warsztatów wypracowali innowacyjne pomysły, które będą mogli zgłosić do ID.

– Mamy nadzieję, że jako Inkubator nie tylko opracujemy i przetestujemy 45 znakomitych innowacji społecznych. Chcemy też połączyć i wesprzeć ich twórców w taki sposób, że realnie wzmocnią przestrzeń przyjazną innowacyjności w skali kraju – podsumowuje Wioletta Wilimska.

Więcej szczegółów na stronie www.rops.krakow.pl w zakładce Inkubator Dostępności.

Marcin Gazda
Data publikacji: 10.03.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również