Data dodania: 12.06.2017

Ogólnopolski konkurs „Otwarte Drzwi" po raz czternasty

PFRON ogłosił czternastą edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „Otwarte Drzwi".

Termin składania prac: do 7 sierpnia 2017 r.
Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem „Otwarte Drzwi".
Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Uczestnicy i warunki konkursu
- do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
- prace do konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
- konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Kategorie prac
- rehabilitacja społeczna,
- rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom z niepełnosprawnością,
- rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac
Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w jednym egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie dwóch egzemplarzy w wersji papierowej.

Do pracy należy dołączyć:
1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy – do pobrania na stronie PFRON,
2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
- prezentację przedmiotu pracy,
- cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
- techniki badawcze,
- najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
3. recenzje pracy,
4. płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.
Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej..

Wyniki konkursu
Informacje o terminie rozstrzygnięcia konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PFRON.
O terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448
Bartosz Giedrys – tel. (22) 50 55 137
e-mail: pwi@pfron.org.pl

Info: PFRON, oprac. sza

Data publikacji: 12.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.