Data dodania: 23.01.2018

O kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, jeszcze w listopadzie ub.r. wystąpił do minister edukacji narodowej o doprecyzowanie terminu „najbliższa szkoła". Wiele samorządów bowiem uważa, że dotyczy on odległości w sensie geograficznym, a nie określa placówki, która zapewnia kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a więc pełniej realizuje ideę edukacji włączającej.

Zdaniem MEN upowszechnianie tej koncepcji to zadanie resortu oświaty w najbliższej perspektywie. Nad opracowaniem propozycji nowych rozwiązań systemowych lub modyfikacji rozwiązań obowiązujących z zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pracuje powołany do tego celu zespół. Zakończenie jego prac przewiduje się na rok 2019.

- Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje - od kwietnia 2016 r. do marca 2018 r. – projekt, służący opracowaniu i upowszechnianiu narzędzi diagnostycznych do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz funkcjonowania poradni dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podstawą udzielania zaś wsparcia i rozpoznania potrzeb ucznia będzie diagnoza funkcjonowania dziecka, a nie rozpoznanie medyczne, czy określenie rodzaju niepełnosprawności – skomentowała Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN.

Warto przypomnieć że od września 2017 roku obowiązują nowe przepisy rozporządzenia ministra edukacji dotyczące orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 1 września 2018 roku wejdą natomiast nowe przepisy w zakresie zatrudniania specjalistów w tychże poradniach oraz szkołach, przedszkolach i innych placówkach, uwzględniające realizowane przez nich zadania oraz regulujące ich tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, tzw. pensum.
Oprac. IKa
Data publikacji: 23.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.