Data dodania: 18.04.2008

Nabór do szkoły policealnej w CKiR w Konstancinie

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Konstancinie-Jeziornie 05-510, ul. Gąsiorowskiego 12/14

tel. centrali: (0-22) 756-32-40, 756-32-60, 756-45-57, 754-07-80 à sekr. szkoły w. 123

e-mail: szkola@ckir.pl, adres strony internetowej: www.ckir.pl

tel. bezpośredni do szkoły: (0-22) 754-71-81, 754-71-75, fax 756-30-81

Informacja o przyjęciach do Szkoły Policealnej

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji jest obiektem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt znajduje się

w miejscowości uzdrowiskowej położonej 17 km od centrum Warszawy.

Centrum jest organem prowadzącym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w małych grupach. Kształcenie w szkole i mieszkanie w internacie są bezpłatne. Obowiązuje miesięczna zryczałtowana opłata za wyżywienie.

Korzystanie z zajęć rehabilitacyjnych możliwe jest po spełnieniu warunków opisanych w punkcie II b, zgodnie z zasadami Niepublicznego Zakładu Leczniczo-Rehabilitacyjnego CKiR Sp. z o.o.

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o. funkcjonują:

  • 2-letnia Szkoła Policealna kształcąca w kierunku:

Ø technik informatyk

Ø technik ekonomista

  • Internat

 

I. Warunki dla kandydatów do Szkoły Policealnej:

1) niepełnosprawność ruchowa potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) ukończona szkoła ponadgimnazjalna,

3) wiek kandydatów do 22 lat, (Rozporządzenie MENiS z dnia 18.01.2005 r. § 3, p. 1)

4) pełna samoobsługa

5) brak przeciwwskazań lekarskich do podjęcia nauki w zawodzie,

6) norma intelektualna,

7) pozytywny wynik kwalifikacji do szkoły (opis poniżej)

Z kandydowania do szkół wykluczają choroby psychiczne i wszelkie formy uzależnień.

 

II. Wymagane dokumenty do kwalifikacji:

a) szkolnej:

1) życiorys + podanie (dokładny adres z kodem pocztowym), PESEL, telefon kontaktowy,

2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

4) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do zawodu,

5) fotografie legitymacyjne - 2 szt.

Wymienione dokumenty należy przesłać do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, sekretariat Szkoły Policealnej 05-510 Konstancin-Jeziorna

ul. Gąsiorowskiego 12/14

6) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania - z określeniem stopnia sprzężoności zaburzeń, (Rozp. MEN z dn. 12.02.2001 r. oraz z 29.01.2003 r. z późn. zmianami - o potrzebie kształcenia specjalnego... oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego),

Kopię orzeczenia należy przesłać do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - adres jak wyżej

7) skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wydane przez Starostę Powiatu Piaseczyńskiego na wniosek Starostwa Powiatowego z miejsca stałego zameldowania (art. 71b ust. 5, ust. 5b ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 27.06.2003 r.),

Do podania do starostwa w miejscu zamieszkania należy załączyć tylko orzeczenie z Poradni Psych-Pedagogicznej

 

b) medycznej - na badaniu lekarskim należy przedstawić:

1) skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) posiadającego podpisaną umowę z NFZ,

2) dowód ubezpieczenia zdrowotnego (np. książeczka zdrowia, legitymacja rencisty, zaśw. z KRUS, zaśw. z zakładu pracy rodzica o odprowadzaniu składki zdrowotnej itp. - ważne 1 miesiąc).

3) dowód osobisty

4) dokumentację medyczną, dotyczącą schorzenia narządu ruchu oraz schorzeń współistniejących i przebytych (wypisy ze szpitala, prześwietlenie rtg itp.).

 

III. Procedura kwalifikacyjna (wyciąg z Regulaminu Przyjęć do Szkoły Policealnej)

 

1. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:

a) Lekarz Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum,

b) Komisja Kwalifikacyjna złożona z pracowników dydaktycznych Ośrodka.

2. Lekarz Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum:

a) analizuje dostarczoną przez kandydatów dokumentację medyczną,

b) przeprowadza badania lekarskie kandydatów,

c) kwalifikuje kandydata do pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

3. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje kwalifikacji i naboru do szkół poprzez:

a) utworzenie list zakwalifikowanych do szkół i ich kolejności na liście, na podstawie wysokości średniej ocen ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Wysokość średniej ocen liczona jest z przedmiotów stanowiących obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

W przypadku takich samych średnich o kolejności decyduje średnia ocen z przedmiotów (j. polski, matematyka, fizyka, informatyka, j. obcy).

b) analizę jakościową i ilościową wymaganej przez Szkołę w/w dokumentacji dostarczonej przez kandydata.

4. O przyjęciu i kolejności przyjęcia do I klas Szkoły decyduje:

a) pozytywna kwalifikacja medyczna lekarza Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum,

b) kolejność na liście ze średnią ocen (pkt 3a),

c) zgromadzenie w określonym terminie dokumentacji wymaganej przez szkołę.

5. Kandydat do szkoły w przypadku nie dostarczenia w określonym terminie kompletu dokumentów nie zostanie przyjęty do szkoły.

 

IV. Termin składania dokumentacji: - w I-szym etapie naboru do 15 czerwca każdego roku szkolnego

- w ewentualnym II-gim etapie naboru do 15 sierpnia

Istnieje możliwość zakwaterowania na czas badań lekarskich - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.