Data dodania: 10.05.2017

Jak problemy przekuć w sukces?

„Wzmocnienie potencjału podmiotów reintegracyjnych – warsztaty terapii zajęciowej" to temat Forum Międzysektorowego, które odbyło się 28 kwietnia w Katowicach.

Jego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizując projekt „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedstawicielka Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych Patrycja Rojek, mówiła na temat „Znaczenie i funkcja WTZ-ów w sektorze ekonomii społecznej oraz identyfikacja zasobów wpływających na ich funkcjonowanie".

Anna Wandzel – ze Śląskiego Oddziału PFRON omówiła nowe programy Funduszu jak: Absolwent, Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji publicznej i program Wyrównywanie Różnic Między Regionami – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Prelegentka bardzo rzeczowo i interesująco omówiła także pilotażowy program PFRON: „Praca – Integracja", którego nadrzędnym celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

W ciekawym wystąpieniu Patrycja Rojek już na wstępie określiła, że brak jest spójnej definicji oraz konkretów, by odpowiedzieć czy warsztaty terapii zajęciowej są podmiotem ekonomii społecznej (PES). – W praktyce są jednocześnie postrzegane jako placówki wsparcia środowiskowego, realizujące cele w zakresie usamodzielniania i rozwoju zaradności – podkreśliła prelegentka. – Z drugiej natomiast strony ocenia się je przez pryzmat ich skuteczności w zakresie rehabilitacji zawodowej (analogicznie do sytuacji rynku pracy). Nie ma zatem zgody co do tego, czym są i czym powinny być WTZ.

W badaniach i opracowaniach dotyczących działalności WTZ-ów ich krytyka opiera się głównie na niskiej skuteczności w zakresie wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy i niskiej ocenie ich przygotowania do podjęcia pracy zarobkowej. – Należałoby się zastanowić – podkreśliła prelegentka – czym w ogóle jest aktywizacja zawodowa, jak ją definiować, mierzyć itp.

– Doskonale wszyscy wiemy, że praca nie tylko zapewnia materialne warunki do egzystencji, określając rolę i status tej osoby w społeczeństwie, ale ma również wpływ na uczestnictwo w życiu społecznym. Spełnia przede wszystkim funkcję ekonomiczną – podkreślała P. Rojek – ale jest również sposobem realizacji wielu potrzeb pozaekonomicznych, wpływa na poczucie podniesienia ich własnej wartości, stanowi istotną terapię i wpływa na polepszenie stanu zdrowia. Jest bardzo istotnym czynnikiem zapobiegającym wykluczeniu społecznemu w zakresie aktywności społecznej i samodzielności – skonstatowała P. Rojek.

W praktyce WTZ realizują zasadę włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami i mają ogromny wpływ na integrację tych osób z lokalnymi społecznościami.

Panele dyskusyjne dotyczące możliwości rozwoju WTZ postawiły nadrzędne pytania: Jak skorzystać z funduszy unijnych dedykowanych WTZ? (tu: wsparcie finansowe w ramach RPO WSL Działanie 9.1.5 Aktywna integracja). Jak budować pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie? Jakie są perspektywy rozwoju podmiotów reintegracyjnych? I może najważniejsze: Jak problemy przekuć w sukces?
Nikt bowiem nie podważa sensu istnienia WTZ – w powszechnej opinii należy dążyć do ich rozwoju.

To samorządy terytorialne wydają zgody na powstanie nowych WTZ, od 2007 r. biorą udział w finansowaniu ich funkcjonowania. To oczywiście może mieć wpływ na wprowadzenie ograniczeń dotyczących zakładania nowych WTZ, ale także może zaskutkować inaczej – samorządy może będą brały na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie WTZ-ów?

Tekst i fot. Iwona Kucharska

Data publikacji: 10.05.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.