Data dodania: 26.05.2017

Limity ważne dla pracujących rencistów i emerytów

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ustala prezes GUS. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku przekroczenie o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zawieszeniu ulega świadczenie, jeśli świadczeniobiorca zarobił powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Kwoty te są określane w kwartalnych komunikatach prezesa ZUS w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonych za miniony kwartał, stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.
W związku z tym od 1 czerwca 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:
• do 3047,50 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
• od 3047,50 zł do 5659,70 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• powyżej 5659,70 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.
Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego.
Oprac. sza

Data publikacji: 26.05.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.