Data dodania: 24.07.2017

Zmiany w programie PRFON „Stabilne zatrudnienie..."

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej wprowadzone zostały zmiany do programu „Stabilne zatrudnienie –osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej", których celem jest uproszczenie trybu realizacji programu i wyjście naprzeciw zgłaszanym do PFRON propozycjom ułatwiającym skorzystanie z programu zainteresowanym podmiotom.

Nowelizacja programu przewiduje w szczególności:
1. uwzględnienie terenowej administracji rządowej w katalogu podmiotów bezpośrednio uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu (z definicji „instytucji publicznej" wykreślone zostało sformułowanie: „prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli");
2. uproszczenie trybu realizacji programu poprzez rezygnację z konieczności zawierania przez PFRON porozumień z instytucjami publicznymi – zgodnie z nowymi regulacjami zainteresowane udziałem w programie instytucje publiczne (centralne lub terenowe) składają do PFRON wyłącznie wnioski o dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu (bez konieczności składania ofert i zawierania porozumień); wnioski składane są w trybie ciągłym w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce zatrudnienia beneficjentów ostatecznych;
3. wprowadzenie możliwości prowadzenia działań aktywizacyjnych w ramach programu również na rzecz beneficjentów ostatecznych, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o pracę w okresie do 90 dni kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON – za kwalifikowalne w ramach programu uznawane są koszty poniesione przez Wnioskodawcę od daty podpisania umowy o pracę z beneficjentem ostatecznym. Uwzględnienie w programie tego rodzaju rozwiązania umożliwi Wnioskodawcom zdiagnozowanie (przed złożeniem wniosku do PFRON) rzeczywistych potrzeb związanych z zatrudnieniem danej osoby niepełnosprawnej (m.in. wyposażenia stanowiska pracy adekwatnego do rodzaju niepełnosprawności danego pracownika, zakresu koniecznej do przeprowadzenia adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy).

Do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach programu przed dniem wejścia w życie nowelizacji programu stosowane są postanowienia dotychczasowe – z tym że dopuszczone zostało zastosowanie wobec tych wniosków postanowień dotyczących możliwości prowadzenia działań aktywizacyjnych w ramach programu również na rzecz beneficjentów ostatecznych, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o pracę w okresie do 90 dni kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku do PFRON.

Aktualnie trwają w PFRON prace związane z dostosowaniem Procedur realizacji programu do wprowadzonych zmian. Do czasu przyjęcia przez Zarząd PFRON zmodyfikowanych dokumentów, instytucje państwowe i samorządowe zainteresowane udziałem w programie mogą składać wnioski o dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu na dotychczas obowiązującym formularzu (doc. 252,5 KB).
Treść programu obowiązująca od dnia 17 lipca 2017 roku
Info: PFRON

Data publikacji: 24.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.